Què és el Certificat Energètic

El certificat energètic és el document que serveix per qualificar els edificis en funció de la seva eficiència energètica. A cada etiqueta energètica s’indica el consum dels habitatges per metre quadrat i any. D’aquesta manera, l’usuari pot comparar el comportament energètic de diferents habitatges.

Des del juny del 2013, és obligatori disposar del certificat energètic per vendre o llogar habitatges o locals.

En què consisteix

Para obtener el certificado energético, un arquitecto o ingeniero debe acudir al edificio, vivienda o local a certificar para realizar una toma de datos. A continuación, el técnico redacta el informe de calificación energética utilizando las herramientas oficiales del Ministerio de Industria y Energía. Por último, ese informe se registra en la administración autonómica para que emita la etiqueta y el certificado energético.

Per obtenir el certificat energètic, un arquitecte o enginyer ha d’anar a l’edifici, habitatge o local a certificar per fer una presa de dades. Tot seguit, el tècnic redacta l’informe de qualificació energètica utilitzant les eines oficials del Ministeri d’Indústria i Energia. Finalment, aquest informe es registra a l’administració autonòmica perquè emeti l’etiqueta i el certificat energètic.

A Catalunya, l‟informe es registra al‟Institut Català de l‟Energia (ICAEN), òrgan encarregat de revisar l‟expedient i atorgar l‟etiqueta energètica i el certificat d‟eficiència energètica. Es pot sol·licitar en qualsevol moment i té una vigència de 10 anys.

El Certificat Energètic ens donarà a conèixer què eficient i contaminant és un edifici i quines actuacions es poden fer per millorar-lo

Què obtindrà el client

El client obtindrà una etiqueta energètica en què es classifica el seu immoble amb una lletra, que va de la “A” a la “G” en funció del seu exercici energètic.

També obtindrà el certificat energètic signat per un arquitecte on podreu conèixer algunes de les mesures necessàries per a una millora energètica.