Què és la ITE

Per què serveix?

La ITE o Inspecció Tècnica d’Edificis és la inspecció que serveix per a controlar periòdicament l’estat de conservació dels edificis. A mesura que envelleixen, els edificis poden presentar deficiències que suposin riscos per a les persones. Per això és important garantir-ne la conservació i la rehabilitació.

Cada quant es passa?

Tots els edificis han de passar la ITE abans que compleixin 45 anys des de la construcció.

 En Què consisteix la ITE

Inspecció

Per a la Inspecció Tècnica de l’Edifici, un tècnic visitarà l’immoble per fer una inspecció visual, determinar l’estat de conservació de l’edifici i qualificar les seves deficiències en cas que les tingués. Després de la inspecció, es lliura als propietaris un informe del qual se’ls orienta sobre quines obres i actuacions de manteniment han de realitzar.

Informe

L‟informe s‟elabora d‟acord amb el model normalitzat i el format aprovats per l‟Agència d‟Habitatge de Catalunya. Aquest informe es lliura a ladministració juntament amb la sol·licitud del Certificat dAptitud de lEdifici.

L’objectiu de la ITE no és fer reparacions: és prevenir reparacions costoses i anticipar danys a béns o persones

El Certificat d’Aptitud

Segons les deficiències detectades, els propietaris podran obtenir diferents tipus de certificats daptitud.

Si ledifici es troba sense deficiències o amb deficiències lleus, podrà ser declarat apte i no haurà de tornar a passar la inspecció en 10 anys. Si presenteu deficiències importants, podreu ser declarat apte provisional amb informes de verificació cada dos anys, durant una vigència de 6 anys.

En cas que l’edifici tingués deficiències greus o molt greus, caldrà prendre mesures cautelars, amb informes de verificació anuals durant tres anys. Si malgrat tenir deficiències greus o molt greus no es prenen mesures cautelars, es denegarà el certificat d’aptitud.