Projecte de canvi d'ús a Barcelona

El canvi d’ús, un projecte per invertir

Aquest tipus de projecte s’utilitza per canviar l’ús a què es destina un edifici o una part d’un edifici per un de diferent. Pot servir per convertir un local en habitatge i obtenir el certificat d’habitabilitat o per convertir un edifici d’oficines en un hotel.

Per dur-lo a terme serà necessari que el projecte sigui compatible amb la legalitat urbanística i compleixi totes les normatives constructives aplicables. Excepte en casos excepcionals, caldrà dur a terme obres d’adequació de l’edifici o local.

La modificació de l’ús d’un edifici o d’un local acostuma a aconseguir un increment del seu valor patrimonial, per la qual cosa aquest projecte sol ser molt bona inversió també en termes econòmics.

L’equip de KAITEK ARQUITECTURA té una àmplia experiència en la redacció de projectes de canvi d’ús. Us oferim un projecte adaptat a les vostres necessitats, i una optimització de terminis i costos.

Per convertir un lloc a l’habitatge, es requerirà:

Complir les condicions d’habitabilitat.
Respectar les normes urbanístiques del municipi.
Complir el Codi Tècnic de l’Edificació.
Seguir les instruccions del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis.

Viabilitat urbanística de canvi d’ús

Per saber si un canvi d’ús és factible el primer que ha de fer és comprovar que no hi ha incompatibilitat urbanística i que no s’hagi esgotat la densitat d’habitatge permesa. Aquestes primeres comprovacions les realitzem per només 50 €+IVA, consultant el planejament urbanístic i el cadastre a través d’Internet. L’únic que necessitem saber per fer aquestes comprovacions és l’adreça del lloc l’ús del qual voleu canviar.

Viabilitat física del projecte

Un cop comprovada inicialment la viabilitat urbanística, cal començar a treballar amb plànols i mesures per comprovar físicament que el projecte sigui tècnicament viable. La normativa d’habitabilitat estableix una sèrie de requisits com els següents:

  • Alçada mínima de l’habitatge.
  • Relació entre la superfície útil de l’habitatge i metres de façana.
  • Dimensions mínimes de les diferents habitacions i estances que componen l’habitatge.
  • Característiques de la ventilació i il·luminació de les diferents estances.
  • Condicions d’accessibilitat de l’habitatge.

Per realitzar aquestes i altres comprovacions cal fer un plànol de l’estat actual del local, amb totes les mesures. I treballar en una distribució de l’habitatge que compleixi tots aquests requisits. En aquesta primera fase, d’Estudis Previs, és quan podem concloure de forma clara si un canvi d’ús és viable o no ho és.

Per dur a terme el projecte, l’equip de control realitza la següent obra:

Estudis previs

Els Estudis Previs serveixen per comprovar la viabilitat econòmica, tècnica i normativa del projecte. Acudim al local per realitzar un plànol amb mesures del seu estat inicial i elaborem un plànol amb una distribució del local com a habitatge que compleixi tota la normativa d’aplicació.

En aquesta fase el client rep plànols de distribució en planta del futur habitatge, el detall de requisits normatius que ha de complir i una estimació de costos de l’obra d’adaptació del local, incloent taxes i impostos.

Projecte de canvi d’ús

Aquesta és la principal fase de disseny. Treballem el projecte amb el client, per adaptar-lo als seus objectius, gustos i necessitats, garantint les condicions de seguretat i habitabilitat del projecte mitjançant la definició de solucions d’acord amb la normativa.

El projecte inclou:

  • Memòria descriptiva de les característiques generals de l’obra i justificatives de les solucions.
  • Plànols generals a escala, amb acotament de plantes, alçats i seccions.
  • Esquema de les instal·lacions amb predimensionat en plànols.
  • Estat d’amidaments.
  • Pressupost obtingut aplicant preus unitaris d’obra.

Amb aquest projecte, el client pot sol·licitar a l’ajuntament la llicència d’obra per a convertir el seu local en habitatge i demanar ofertes a diferents constructors per a executar les obres d’adaptació.

Direcció d’obra

La direcció d’obra serveix per assegurar que l’obra es realitzi segons el definit en el projecte. KAITEK ARQUITECTURA dirigeix les obres dels seus projectes de forma rigorosa per garantir que tot surti bé.

Per a això, durant les visites d’obra es donaran les ordres gràfiques i escrites que siguin necessàries.

Certificat final de treball i Cèdula d’habitabilitat

El nostre treball conclou certificant el final d’obra  i tramitant la cèdula d’habitabilitat.

Exemples del nostre treball:

Obtenga presupuesto online de forma inmediata

Si desea obtener un PDF con un presupuesto, por favor, rellene los siguientes datos y haga click en el botón del final. Obtendrá automáticamente una oferta de honorarios de arquitectura y una estimación de costes de obra.

Para una oferta más ajustada, les recomendamos contactar con nosotros.Teniu algun dubte? Consulteu-nos sense compromís!