En el 2011 hubo modificaciones del marco normativo de la cédula

La» llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica»  establece unas modificaciones sustanciales en los requerimientos para la obtención de la cédula.  A continuación recogemos los artículos y disposiciones de esta ley que afectan al marco normativo de la cédula: Llei 18/2007, del dret a l’habitatge, Decret d’habitabilitat 55/2009, normativa urbanística municipal, etc.

En el articulado encontramos las siguientes modificaciones a leyes anteriores:

Article 158

Modificació de l’article 26 de la Llei 18/2007
1. Es modifica l’apartat 3 de l’article 26 de la Llei 18/2007, que resta redactat de
la manera següent:
“3. La cèdula d’habitabilitat és el document que han d’exigir les empreses subministradores
d’energia elèctrica, aigua, gas, telecomunicacions i altres serveis, per
a la contractació de serveis i subministraments a l’habitatge. En el cas d’habitatges
amb protecció oficial destinats a primera ocupació, el document exigible és la
qualificació definitiva.”
2. Es modifica l’apartat 5 de l’article 26 de la Llei 18/2007, que resta redactat de
la manera següent:
“5. La cèdula d’habitabilitat és atorgada pel departament competent en matèria
d’habitatge, sens perjudici que en pugui delegar l’atorgament en els ens locals. En
cap cas no es pot atorgar la cèdula d’habitabilitat si no es compleixen les condicions
tècniques legalment exigides per la normativa d’habitabilitat.”
3. S’afegeix un apartat, el 5 bis, a l’article 26 de la Llei 18/2007, amb el text
següent:
“5 bis. L’atorgament de la cèdula d’habitabilitat implica exclusivament que
l’habitatge compleix els requisits tècnics d’habitabilitat de la normativa vigent i no
suposa la legalització de les construccions pel que fa a l’adequació de l’ús d’habitatge
a la legalitat urbanística. Per a protegir els drets dels adquirents, quan en la
tramitació de la sol·licitud de la cèdula d’habitabilitat es posi de manifest que l’ús
d’un immoble com a habitatge pot no adequar-se a la legalitat urbanística, s’ha de
fer constar aquesta circumstància en el document d’atorgament de la cèdula, i el
fedatari públic ho ha de posar en coneixement de l’adquirent en el moment d’autoritzar
el document de transmissió.”
4. Es modifica l’apartat 7 de l’article 26 de la Llei 18/2007, que resta redactat de
la manera següent:
“7. Els habitatges amb activitats econòmiques es consideren habitatges a efectes
de l’exigència de la cèdula d’habitabilitat.”

Este añadido 5 bis al artículo 26 de la lei 18/2007 es de suma importancia ya que se desliga la concesión de la cédula al cumplimiento de la  legalidad urbanística.

¿O sea que una vivienda puede obtener la cédula independientemente de su legalidad urbanística? No es exactamente así, lo que ocurre es que se desliga la concesión de la cédula a esta condición. Y únicamente se vincula la cédula de habitabilidad con las adecuadas condiciones de habitabilidad que define el Decreto. Esto parece que tiene lógica.

Por supuesto si se ha cometido una ilegalidad urbanistica y se ha creado una vivienda sin respetar las normas urbanísticas, o si se ha creado una vivienda no respetando las normas de la edificación (el CTE, las normativas sísmicas, etc.) esto igualmente podrá ser sancionado. Pero por otros organismos que tengan competencias en el campo en el que se ha producido la infracción.

Article 174

Modiicació de l’article 123 de la Llei 18/2007
1. Es modifica la lletra d de l’apartat 1 de l’article 123, que resta redactada de la
manera següent:
“d) La inexactitud o la falsedat en els documents, les certificacions o els informes
tècnics necessaris per a obtenir una resolució administrativa amb reconeixement
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6035 – 30.12.2011 66479
http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007
Disposicions
de drets econòmics, de protecció o d’habitabilitat, o per a obtenir un acte favorable
als infractors o a tercers, contrari a la normativa tècnica, comeses pels promotors,
els constructors o la direcció facultativa de les obres d’edificació o rehabilitació
d’habitatges, i incloses en els supòsits dels certificats d’habitabilitat elaborats pels
tècnics en els procediments de sol·licitud de cèdula d’habitabilitat.”
2. Es deroga la lletra g de l’apartat 3 de l’article 123 de la Llei 18/2007.

Article 175

Modiicació de l’article 124 de la Llei 18/2007
Es modifica la lletra i de l’apartat 1 de l’article 124 de la Llei 18/2007, que resta
redactada de la manera següent:
“i) Destinar un habitatge a una activitat econòmica sense disposar del títol
habilitant pertinent.”

Article 176

Modiicació de l’article 132 de la Llei 18/2007
Es modifica la lletra a de l’article 132, que resta redactada de la manera següent:
“a) L’habitatge ha de disposar de cèdula d’habitabilitat vigent o, en el cas d’habitatges
amb protecció oficial, de la qualificació definitiva. Aquests documents s’han
de lliurar als adquirents o usuaris. En el supòsit de transmissió d’habitatges que
no siguin de nova construcció, els adquirents poden exonerar de manera expressa
d’aquesta obligació dels transmitents en els supòsits següents:
”Primer. Quan l’habitatge usat o preexistent hagi d’ésser objecte de rehabilitació o
d’enderrocament. En el supòsit de rehabilitació, l’exoneració comporta l’obligació de
presentar al fedatari públic autoritzant un informe emès per un tècnic competent en
què s’acrediti que l’habitatge pot obtenir la cèdula d’habitabilitat un cop executades les
obres de rehabilitació necessàries per a complir la normativa tècnica d’habitabilitat.
”Segon. Quan el destí de l’immoble o entitat objecte de transmissió no sigui el
de l’ús com a habitatge, si el transmitent i l’adquirent ho reconeixen de manera
expressa.
”Tercer. Quan es compleixi qualsevol altre supòsit d’exoneració que es determini
per reglament.”

Article 177

Modiicació de l’article 135 de la Llei 18/2007
S’afegeix un apartat, el 5, a l’article 135 de la Llei 18/2007, amb el text següent:
“5. En els supòsits a què fa referència l’apartat primer de l’article 132.a, els registradors
han de fer constar, en una nota marginal en la inscripció, que l’habitatge
transmès resta subjecte a l’execució de les obres de rehabilitació o d’enderrocament.
Aquesta nota marginal es cancel·la amb la presentació de la cèdula d’habitabilitat,
un cop finalitzades les obres de rehabilitació, o amb la certificació municipal acreditativa
de l’enderrocament realitzat.”

En las disposiciones transitorias encontramos:

Disposició transitòria Quarta

Règim transitori aplicable a la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge, amb relació a
les cèdules d’habitabilitat
Mentre no s’aprovi el reglament que ha de desplegar les modificacions que estableix
aquesta llei de modificació en matèria d’habitabilitat per a la Llei 18/2007,
del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, les sol·licituds de cèdules d’habitabilitat
per a habitatges construïts posteriorment a l’any 1984 que no disposin d’una cèdula
inicialment atorgada per la Generalitat han d’ésser tramitades pel procediment establert
per a la cèdula de primera ocupació i complir les condicions d’habitabilitat
vigents en la data de finalització de la construcció.

A fin de aplicar esta disposición el Departament d’Habitatge estableció en su momento un protocolo transitorio de tramitación de la cédula para viviendas creadas a partir de 1984 ( en el protocolo difundido pone edificadas, sin embargo, el concepto adecuado es el de creadas) , en el que se solicita un documento llamado  certificado de idoneidad de las condiciones de habitabilidad, solidez y seguridad de la vivienda. Éste no es más que un certificado refundido que comprende: 1. Datos del edificio y la vivienda: emplazamiento y propietario; 2. Año de construcción del edificio y creación de la vivienda; 3. Certificado de habitabilidad según la normativa de habitabilidad vigente en la fecha de creación de la vivienda; 4. Certificado de solidez y seguridad.

El documento completo se puede encontrar en esta dirección: http://www.gencat.cat/diari/6035/11362083.htm