DOCUMENTACIÓ QUE LA ADMINISTRACIÓ POT EXIGIR AL SOL.LICITANT:

Habitatges usats (segona ocupació o posteriors)

El certificat d’habitabilitat emès pel tècnic corresponent.

Si no consten antecedents als serveis competents de la Secretaria d’Habitatge sobre la legalitat i antiguitat de l’habitatge pel qual se sol·licita la cèdula, per acreditar que la sol·licitud es refereix a un habitatge, caldrà presentar els següents documents:

  • Còpia de la primera inscripció registral d’obra nova (fotocòpia del llibre del Registre de la Propietat)

Si la primera inscripció és posterior a 1984:

  • Fotocòpia de la llicència municipal d’obres
  • Fotocòpia de la llicència de primera ocupació o sol·licitud d’aquesta registrada per l’ajuntament
  • Original del certificat final d’obra *
  • Si la construcció de l’habitatge és posterior a l’1 de gener de 1989 :Original del certificat de compliment del programa de control de qualitat *

* En cas de no poder aportar aquests documents, es pot presentar un CERTIFICAT del Col·legi d’Arquitectes o del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació, indicant la data del visat d’aquests documents.

Ampliació d’habitatges usats

  • Sol·licitud i certificat d’habitabilitat d’habitatge usat
  • Fotocòpia de la llicència municipal d’obres
  • Fotocòpia de la llicència de primera ocupació o sol·licitud d’aquesta registrada per l’ajuntament
  • Original del certificat final d’obra
  • Original del certificat de compliment del programa de control de qualitat