Càlcul d’ocupació segons el decret d’habitabilitat