Què és un Projecte de Reforma o Rehabilitació

Un projecte de Reforma o Rehabilitació conté plànols i memòria escrita, pot contenir un estudi bàsic de seguretat i salut, estudi de gestió de residus, mesuraments detallats. Els plànols de l‟estat actual, de l‟estat reformat, acotacions i dibuixos a escala. També conté memòries grafiques d’elements: fusteries, ferreria, mobiliari i detalls constructius que resolguin trobades, punts singulars, etc.

Serveix per proposar reparacions de deficiències constructives, canvis en la distribució per motius estètics o funcionals, modificacions per millorar l’edifici energèticament.

En què consisteix

Un projecte de reforma o rehabilitació es basa en l’anàlisi de l’estat actual i el coneixement dels objectius del client. Un cop s’han realitzat els estudis previs anteriors es fan els detalls constructius de les propostes, les distribucions i les propostes acabats.

Un Projecte de Reforma és revaloritza l’immoble, estèticament, funcionalment i econòmicament

Què obtindrà el client

El client obté la documentació necessària perquè un constructor pugui valorar les actuacions i executar-les amb precisió. El client també tindrà la tramitació i la sol·licitud de la Llicència d’Obres i una Direcció Facultativa en fase d’obra per part d’un Arquitecte.

Els nostres projectes