TERMES I CONDICIONS D’ÚS
1. Introducció.
1.1. Gràcies per triar KAITEK SERVEIS TÈCNICS PER A LA CONSTRUCCIÓ SLP. Mitjançant l’ús i l’accés a aquest lloc web ia les adreces URL derivades de www.kaitekarquitectura.com i (d’ara endavant els llocs web), vostè atorga un contracte vinculant amb la nostra societat, el seu contracte amb nosaltres inclou la seva acceptació a aquests “Termes i Condicions d’Ús” ia la nostra “Política de Privadesa”. Si no estigués d’acord amb qualsevol dels termes, si us plau, us convidem a que abandoni els llocs web.
1.2. Els llocs web són titularitat de KAITEK SERVEIS TÈCNICS PER A LA CONSTRUCCIÓ SLP amb seu al Carrer de la Gleva 31-33, Local 1, 08006 Barcelona, ​​amb C.I.F. nº B67314591. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​tom 46628, foli 192, inscripció 1a del full B-525961, de la Secció General de Societats de data 14 de novembre de 2018, i correu electrònic: info@kaitekarquitectura.com
1.3. KAITEK SERVEIS TÈCNICS PER A LA CONSTRUCCIÓ SLP. us indica que és obligació de l’Usuari llegir les presents condicions d’ús dels llocs web, considerant-se vigents i per tant aplicables. Recomanem als Usuaris que imprimeixin i guardin una còpia dels presents “Termes i condicions d’ús” per, posteriorment, tenir-ne coneixement, si bé aquesta informació estarà en tot moment disponible a la pàgina web (www.kaitekarquitectura.com) . Totes les condicions poden ser emmagatzemades i reproduïdes pels Usuaris/clients a través de qualsevol eina dels processadors de text convencionals existents al mercat.
1.4. Per poder utilitzar i navegar pels llocs web de KAITEK SERVEIS TÈCNICS PER A LA CONSTRUCCIÓ SLP, l’Usuari ha de (a) tenir 18 anys o més, o tenir 16 anys i comptar amb el consentiment patern o del seu tutor a aquests termes, (b) tenir capacitat per atorgar un contracte vinculant amb nosaltres i que cap llei aplicable ho prohibeixi, i (c) ser resident a Espanya. L’Usuari també garanteix que tota informació que proporcioni a KAITEK SERVEIS TÈCNICS PER A LA CONSTRUCCIÓ SLP sigui veraç, precisa i completa, i accepta que així sigui en tot moment.
2. Objecte.
2.1. És objecte dels presents termes i condicions d’ús, la regulació de la navegació, accés i ús del portal i de la seva informació (Browsing, és a dir, ullejar un espai amb el propòsit de reconèixer-hi objectes), aquesta conducta fàctica suposa la acceptació jurídica automàtica i sense cap modificació, dels termes, condicions i advertiments recollits en el present text. Les conductes descrites confereixen la condició d’Usuari sense necessitat de signatura convencional per part de l’Usuari, quant als termes establerts aquí sense perjudici de l’aplicació de les corresponents normatives de compliment obligat. És obligació de KAITEK SERVEIS TÈCNICS PER A LA CONSTRUCCIÓ SLP advertir que, si l’Usuari estigués en desacord amb els termes presents en aquest document, l’Usuari s’haurà d’abstenir d’accedir als llocs web, per la qual cosa KAITEK SERVEIS TÈCNICS PER A LA CONSTRUCCIÓ SLP us convida immediatament a abandonar aquest lloc web si està conforme amb lesmentat advertiment.
2.2 L’Usuari es declara com una persona física o jurídica, KAITEK SERVEIS TÈCNICS PER A LA CONSTRUCCIÓ SLP declara, i l’Usuari reconeix, que KAITEK SERVEIS TÈCNICS PER A LA CONSTRUCCIÓ SLP proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades, assumint l’Usuari la seva responsabilitat en ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a tots aquells usos i pràctiques que faci l’Usuari dins dels llocs web, així com l’ús de la informació, serveis i dades ofertes per KAITEK SERVEIS TÈCNICS PER A LA CONSTRUCCIÓ SLP.
3. Directrius de l’usuari.
Hem establert una sèrie de normes bàsiques perquè l’Usuari les pugui seguir quan accedeixi als nostres llocs web, així com quan contracti els nostres serveis. Si us plau, seguiu aquestes normes:
3.1. Directrius d’accés als llocs web
3.1.1. Per accedir als llocs web, l’Usuari ha de comptar amb un accés i connexió a la Xarxa Internet, abonar les tarifes d’accés, tenir l’equip/dispositiu i els sistemes electrònics necessaris per fer la connexió a la xarxa, incloent-hi un terminal que sigui adequat a aquest efecte (ordinador, telèfon, tablet, etc.) i un mòdem o un altre dispositiu d’accés anàleg o similar.
3.1.2. L’Usuari coneix que el correcte accés i ús de determinats continguts i serveis dels llocs web, pot implicar la descàrrega als dispositius informàtics de determinats programes d’ordinador o altres elements lògics. L’Usuari és l’únic responsable de la instal·lació d’elements esmentats, declinant KAITEK SERVEIS TÈCNICS PER A LA CONSTRUCCIÓ SLP qualsevol tipus de responsabilitat que se’n pogués derivar.
3.2. Directrius d’utilització de els llocs web per l’usuari
3.2.1. L’Usuari s’obliga a dur a terme una utilització dels llocs web, les seves condicions, serveis que es poguessin oferir, continguts de conformitat amb la Llei, la Moral, els bons Costums i l’ordre públic, no utilitzant-ho contràriament als continguts presents a aquest text, de forma lesiva per a KAITEK SERVEIS TÈCNICS PER A LA CONSTRUCCIÓ SLP o tercers, o que de qualsevol manera pugui danyar, inutilitzar o deteriorar els llocs web o els seus serveis, o impedir un gaudi normal dels llocs web per altres Usuaris.
3.2.2. L’Usuari s’abstindrà de realitzar accions que facin malbé, interrompin o generin errors en els sistemes de KAITEK SERVEIS TÈCNICS PER A LA CONSTRUCCIÓ SLP, així com d’introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració als sistemes informàtics.
3.2.3 KAITEK SERVEIS TÈCNICS PER A LA CONSTRUCCIÓ SLP es reserva el dret a denegar o retirar l’accés als llocs web i/o als Serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a aquells Usuaris que incompleixin els termes i condicions d’ús .
3.3. Limitació de responsabilitat de KAITEK SERVEIS TÈCNICS PER A LA CONSTRUCCIÓ SLP per l’ús dels llocs web
3.3.1. Els llocs web poden acollir continguts publicitaris o estar patrocinats. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès, per a la seva inclusió als llocs web, compleix les lleis que en cada cas puguin ser aplicables. KAITEK SERVEIS TÈCNICS PER A LA CONSTRUCCIÓ SLP no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.
3.3.2. KAITEK SERVEIS TÈCNICS PER A LA CONSTRUCCIÓ SLP. fa tots els esforços necessaris per oferir la informació continguda als llocs web de forma veraç i sense errors tipogràfics. En cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de KAITEK SERVEIS TÈCNICS PER A LA CONSTRUCCIÓ SLP, es procediria a l’esmena de l’errada com més aviat millor i es facilitarà a l’Usuari la informació i opcions establertes a la legislació vigent.
3.3.3. KAITEK SERVEIS TÈCNICS PER A LA CONSTRUCCIÓ SLP no serà responsable davant de l’Usuari:
L’eficàcia a la connexió, així com la velocitat d’accés als llocs web per l’Usuari. Les interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic per causes alienes a KAITEK SERVEIS TÈCNICS PER A LA CONSTRUCCIÓ SLP.
La informació introduïda per Usuaris i terceres persones, alienes a KAITEK SERVEIS TÈCNICS PER A LA CONSTRUCCIÓ SLP. i amb què no es mantingui cap tipus d’acord ni col·laboració contractual.
4. Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat.
4.1 KAITEK SERVEIS TÈCNICS PER A LA CONSTRUCCIÓ SLP no es fa responsable del contingut de les pàgines web a què l’Usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts a la plataforma i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut daltres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
4.2 KAITEK SERVEIS TÈCNICS PER A LA CONSTRUCCIÓ SLP declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris dels seus llocs web que pogués derivar-se de la navegació pels seus llocs web. En conseqüència, KAITEK SERVEIS TÈCNICS PER A LA CONSTRUCCIÓ SLP no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que per la navegació per Internet pogués patir l’Usuari.
5. Vigència del present text.
5.1. KAITEK SERVEIS TÈCNICS PER A LA CONSTRUCCIÓ SLP es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, al contingut del lloc web. Tant pel que fa als continguts dels llocs, com a les condicions d’ús dels llocs. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del lloc web, per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què exclusivament es trobin publicades ia disposició als llocs web i fins que no siguin modificades per altres posteriors.
5.2. KAITEK SERVEIS TÈCNICS PER A LA CONSTRUCCIÓ SLP es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com a les condicions d’ús del lloc web. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible adret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.
6. Propietat intel·lectual i industrial.
6.1. Tots els textos, imatges, continguts, logos, marques registrades o no, així com els mitjans i les formes de presentació i muntatge dels llocs web, són titularitat originària o derivativament de KAITEK SERVEIS TÈCNICS PER A LA CONSTRUCCIÓ SLP. Consegüentment són obres o continguts protegits com a propietat intel·lectual i/o propietat industrial per l’ordenament jurídic espanyol conforme al Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria i per la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques, sent-los a més aplicables tant la normativa espanyola afí i comunitària en els camps esmentats, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
6.2. Tots els drets sobre els continguts estan reservats quedant prohibida expressament la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i/o qualsevol modalitat d’ús, de la totalitat o part dels continguts dels llocs web sense el consentiment exprés de KAITEK SERVEIS TÈCNICS PER LA CONSTRUCCIÓ SLP.
7. Legislatiu aplicable i jurisdicció.
7.1 KAITEK SERVEIS TÈCNICS PER A LA CONSTRUCCIÓ SLP es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les pàgines web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.
7.2 Les parts acorden, de les seves lliures voluntats que la relació entre l’Usuari i el PROFESSIONAL GROUP KAITEK SERVEIS TÈCNICS PER A LA CONSTRUCCIÓ SLP. SLP.U es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’Usuari i KAITEK SERVEIS TÈCNICS PER A LA CONSTRUCCIÓ SLP., els jutjats o tribunals de la localitat de Barcelona.
8. Política de protecció de dades.
8.1 D’acord amb allò establert pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE, KAITEK SERVEIS TÈCNICS PER A LA CONSTRUCCIÓ SLP. informa a l’Usuari en relació als llocs web http://www.kaitekarquitectura.com i derivats (d’ara endavant, llocs web), que la informació que es pugui demanar als llocs web s’incorporarà als sistemes de tractament responsabilitat de KAITEK SERVEIS TÈCNICS PER A LA CONSTRUCCIÓ SLP, amb les finalitats de realitzar la gestió i el manteniment de la relació amb l’Usuari amb els llocs web, així com les tasques d’informació, estadística i comercialització dels serveis i de les activitats relacionades amb aquests.
8.2 KAITEK SERVEIS TÈCNICS PER A LA CONSTRUCCIÓ SLP informa que la base legítima que empara els tractaments indicats és l’existència d’un interès legítim, així mateix quant a la instal·lació de cookies es troben legitimats en l’existència del consentiment prestat per part dels interessats o , si escau, dels representants legals dels mateixos.
KAITEK SERVEIS TÈCNICS PER A LA CONSTRUCCIÓ SLP informa que les dades seran conservades mentre perduri el consentiment prestat per l’Usuari, exceptuant aquells casos en què estiguem obligats legalment a conservar-los.
D’acord amb els drets que us confereix la normativa vigent en protecció de dades, l’Usuari podrà adreçar-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna, així com també podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, així com a la retirada del consentiment prestat per al seu tractament.
D’acord amb allò establert per l’article 32 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, KAITEK SERVEIS TÈCNICS PER A LA CONSTRUCCIÓ SLP es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d’acord amb el nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes indicats a l’apartat dels termes i condicions d’ús, de manera que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat.
Així mateix, KAITEK SERVEIS TÈCNICS PER A LA CONSTRUCCIÓ SLP. informa que en cas que l’Usuari introdueixidades en els formularis dels llocs web de tercers, seran aquests últims els responsables de les dades de caràcter personal, i els qui hauran d’adoptar les mesures tècniques descrites a l’apartat dels presents Termes i Condicions d’Ús.
KAITEK SERVEIS TÈCNICS PER A LA CONSTRUCCIÓ SLP informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament, de què l’Usuari disposa i que poden ser exercitats davant de KAITEK SERVEIS TÈCNICS PER A LA CONSTRUCCIÓ SLP. D’acord amb el Capítol III de l’RGPD, heu de tenir en compte els matisos següents:
Dret d’accés: És el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les vostres dades concretes de caràcter personal i del tractament que s’hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes .
Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat a què es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només es podrà satisfer en relació amb aquella informació que es trobe sota el control de KAITEK SERVEIS TÈCNICS PER A LA CONSTRUCCIÓ SLP, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.
Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limitin les finalitats del tractament previstes de forma original pel responsable del tractament.
Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del que preveu el mateix RGPD o altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de la seva conservació, en temps i forma.
Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, ia transmetre-les a un altre responsable.
Dret d’Oposició: És el dret de l’usuari a què no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se’n cessi el tractament per part de KAITEK SERVEIS TÈCNICS PER A LA CONSTRUCCIÓ SLP.
El mer accés als llocs web, així com de tot o part dels seus continguts i serveis, implica l’acceptació i el compliment obligatori, prèviament a l’accés i sense reserves, del present avís legal.

POLÍTICA DE PRIVADESA
1. Introducció
1.1. Aquesta política de privadesa està redactada conforme al que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació daquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. KAITEK SERVEIS TÈCNICS PER A LA CONSTRUCCIÓ SLP. (d’ara endavant KAITEK) informa a l’Usuari que els llocs web http://www.kaitekarquitectura.com i derivats (d’ara endavant llocs web) són responsabilitat de KAITEK.
KAITEK informa que les dades objecte de tractament tenen per finalitat realitzar la gestió i el manteniment de la relació amb l’Usuari dels llocs web, així com les tasques d’informació, estadística i comercialització del servei i de les activitats relacionades amb aquests.
1.2 KAITEK informa que la base legítima que empara els tractaments indicats és l’existència d’un interès legítim, així mateix quant a la instal·lació de cookies es troben legitimats en l’existència del consentiment prestat per part dels interessats o, si escau, de representants legals dels mateixos.
KAITEK informa que les dades seran conservades mentre perduri, el consentiment prestat per vostè, exceptuant aquells casos en què estiguem obligats legalment a conservar-los.
D’acord amb els drets que us confereix la normativa vigent en protecció de dades, l’Usuari podrà adreçar-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna, així com també podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com a la retirada del consentiment prestat per al seu tractament.
1.3. El mer accés als llocs web, així com de tot o part dels seus continguts i serveis, implica l’acceptació sense reserves de la present política de privadesa, també aplicable prèviament a la possible contractació dels serveis que KAITEK posi a disposició dels clients . Aquesta política de privadesa és d’acceptació i compliment obligatori, prèviament a l’accés i la possible contractació als llocs web.
1.4. L’Usuari accepta que la navegació pel lloc web és un acte de lliure manifestació de voluntat per a la recollida i tractament de dades als fitxers de KAITEK. KAITEK podrà, lliurement, realitzar canvis a la política de privadesa dels llocs web, s’indicaran aquests canvis en la present declaració sobre privadesa, així com en qualsevol altre lloc que considerem apropiat perquè l’Usuari sigui conscient de la informació recopilada, com la tractem i en quines circumstàncies, si escau , la comuniquem.
1.5. Els llocs web titularitat de Kaitek no poden ser utilitzats per aquelles persones amb incapacitat legal o menors d’edat no emancipats; excepte prèvia autorització dels pares o tutors i representants legals autoritzant el registre i comunicació de dades personals.
2. Limitació de responsabilitat.
KAITEK és responsable únicament de la informació que sol·licita i demana dels Usuaris que vulguin contractar, no tenint responsabilitat en cap moment de tota altra informació personal que, de manera eventual, pogués cedir-se, transmetre’s o facilitar-se pels mateixos Usuaris dels llocs web mitjançant qualsevol altre mecanisme.
3. Informació sobre Drets dels interessats i seguretat de la informació.
D’acord amb allò establert per l’article 32 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques, pel que fa al tractament de dades personals ja la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, KAITEK es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d’acord amb el nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquesta, de manera que es garanteixin integritat, confidencialitat i disponibilitat.
Així mateix, KAITEK informa que en cas que l’Usuari introdueixi dades als formularis dels llocs web de tercers, seran aquests últims els responsables de les dades de caràcter personal, i els qui hauran d’adoptar les mesures tècniques descrites al paràgraf anterior de la present política de privadesa.
KAITEK informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament, de què disposeu i que poden ser exercitats davant KAITEK. D’acord amb el Capítol III de l’RGPD, heu de tenir en compte els matisos següents:
3.1. Dret d’accés: És el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les vostres dades concretes de caràcter personal i del tractament que s’hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes .
3.2. Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat a què es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només es podrà satisfer en relació amb aquella informació que estigui sota el control de KAITEK, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.
3.3. Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limitin les finalitats del tractament previstes de forma original pel responsable del tractament.
3.4. Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del que preveu el mateix RGPD o altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de la seva conservació, en temps i forma.
3.5. Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, ia transmetre-les a un altre responsable.
3.6. Dret d’oposició: És el dret de l’usuari a què no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se’n cessi el tractament per part de KAITEK.
L’Usuari garanteix que les dades proporcionades són vertaderes, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment de tal obligació tant a KAITEK com a tercers.
4. Consentiment per al compliment de la LSSI-CE.
En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, KAITEK sol·licitarà i l’Usuari podrà prestar el seu consentiment exprés perquè, si així ho desitja, KAITEK pugui fer ús dels seus dades per tal d’enviar-vos informació i publicitat tant sobre el lloc web com de les diferents ofertes, promocions especials i tercers prestadors del servei. Així mateix, també sol·licitarem la seva amb la finalitat d’enviar-li publicitat o presentar-li ofertes dels productes que aquestes comercialitzin, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.
KAITEK donarà la possibilitat a cada enviament comercial de poder revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials, mitjançant l’enviament d’un email a l’adreça de correu electrònic habiliteuda a aquest efecte, i informada a cada comunicació comercial.
KAITEK, amb l’objectiu de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades personals, ha adoptat els nivells de seguretat requerits per la normativa en protecció de dades personals i ha instal·lat els mitjans tècnics, al seu abast, per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a KAITEK.