Què és el Certificat Energètic

El servei de Certificat Energètic serveix per qualificar els edificis en funció de la seva eficiència energètica. S’obtindrà una etiqueta energètica on s’indica el consum dels habitatges per metre quadrat i any. D’aquesta manera, l’usuari pot comparar el comportament energètic de diferents habitatges. Des del juny del 2013, és obligatori disposar del certificat energètic per vendre o llogar habitatges o locals.

En què consisteix

Per obtenir el certificat energètic, un arquitecte o enginyer ha d’anar a l’edifici, habitatge o local a certificar per fer una presa de dades. Tot seguit, el tècnic redacta l’informe de qualificació energètica utilitzant les eines oficials del Ministeri d’Indústria i Energia. Finalment, aquest informe es registra a l’administració autonòmica perquè emeti l’etiqueta i el certificat energètic. En el nostre cas solem utilitzar la eina CE3X i introduïm les dades per defecte, això vol dir que en funció de la data de creació de l’habitatge tindrem uns valors de transmitàncies tèrmiques de l’envolvent determinats. Si el client volgués obtenir ajuts a la rehabilitació energètica o realitzar un projecte de rehabilitació energètica seria convenient realitzar un Estudi Energètic.

A Catalunya, l’informe es registra a nstitut Català de l‟Energia (ICAEN), òrgan encarregat de revisar lexpedient i atorgar l‟etiqueta energètica i el certificat d’eficiència energètica. Es pot sol·licitar en qualsevol moment i té una vigència de 10 anys.

“El Certificat Energètic ens donarà a conèixer com d’eficient i contaminant és un edifici i quines actuacions es poden fer per millorar-lo”

Què obtindrà el client

El client obtindrà una etiqueta energètica en què es classifica el seu immoble amb una lletra, que va de la “A” a la “G” en funció del seu exercici energètic.

També obtindrà el certificat energètic signat per un arquitecte on podreu conèixer algunes de les mesures necessàries per a una millora energètica.

Exemples de Certificat Energètic