Què és

Construction Manager és el control de l’obra des d’un punt de vista econòmic i de la coordinació temporal entre els agents (Arquitecte, Promotor, Industrials o Constructora)

“Contractar l´obra mitjançant un Construction Manager permet al client reduir els marges d’intermediaris i tenir un control tècnic millor de l’obra”

En què consisteix

El Construction Manager coordina i promou el compliment de terminis de tots els agents sobre la base dels contractes establerts. Analitza l’obra i realitza actes de defectes i es dona constància de les ordres donades a les direccions d’obra. Realitza tasques de mediació entre els agents en cas de conflicte i troba solucions viables i justes per a les parts.

Què obtindrà el client

Estudi del projecte i dels amidaments. En una fase prèvia a l’obra, es prepara l’inici i es verifica que no hi hagi cap error o imprecisió que pugui provocar retards o problemes econòmics a l’obra. Es fan els comparatius de pressupostos. Es realitza un estudi detallat dels pressupostos rebuts, es convoquen reunions amb els constructors i industrials i si escau es realitzen propostes de millora (partir la contractació per industrials, organitzar l’obra per fases)

Un cop decidit com s’estructurarà l’execució de l’obra es realitzen els contractes d’obra per a tots els agents. Durant l’obra es fa una supervisió juntament amb la D.F. i s’hi especifiquen tots els acords, defectes a corregir, en actes d’obra mensuals. Se supervisa periòdicament i es fa l’actualització del planning en funció de l’evolució de l’obra.

Exemples del servei de Construction Manager