Què és un Projecte de Reforma o Rehabilitació

Un projecte de Reforma o Rehabilitació conté plànols i memòria escrita, pot contenir un estudi bàsic de seguretat i salut, estudi de gestió de residus, mesuraments detallats. Els plànols de l‟estat actual, de l’estat reformat, acotacions i dibuixos a escala. També conté memòries grafiques d’elements: fusteries, ferreria, mobiliari i detalls constructius que resolguin trobades, punts singulars, etc.

Serveix per proposar reparacions de deficiències constructives, canvis en la distribució per motius estètics o funcionals, modificacions per millorar l’edifici energèticament.

Podem reformar un pis per a que tingui una estètica contemporània, amb espais més amplis i oberts. També podem reformar un pis per a que sigui més saludable (amb una ventilació filtrada i protegit del gas radó). També podem fer un pis amb una eficiencia energètica de nivell passive house o NZEB.

En què consisteix

Un projecte de reforma o rehabilitació es basa en l’anàlisi de l’estat actual i el coneixement dels objectius del client. Un cop s’han realitzat els estudis previs anteriors es fan els detalls constructius de les propostes, les distribucions i les propostes acabats.

“Amb un Projecte de Reforma es revaloritza l’immoble. Constructivament, estèticament, funcionalment i econòmicament”

Què obtindrà el client

El client obté un projecte amb la documentació necessària i imprescindible perquè un constructor pugui valorar les actuacions i executar-les amb precisió. Pot contractar diferents tipus de projecte des d’un senzill projecte a un projecte de reforma amb interiorisme. També pot obtenir detalls constructius de dissenys específics i feines d’interiorisme si així ho desitgés.

El client tindrà la tramitació i la sol·licitud de la Llicència d’Obres. Sempre s’inclou en el projecte la part de direcció tècnica, la Direcció Facultativa per part d’un Arquitecte. Això contempla les indicacions al constructor de les solucions tècniques proposades i la revisió de l’execució de l’obra. Així mateix, si el client desitja contractar per industrials per a tenir un control major de l’obra i fer-la més eficient econòmicament, podríem realitzar la comparació de pressupostos, coordinació d’industrials en fase de contractació i en fase d’obra.

Els nostres projectes de Reformes