Rehabilitació de Façanes o Cobertes

Estintolament de Murs de Càrrega

Reforma de Habitatge

Projecte de reforma i Canvi d’ús

Reforç o Reforma d’Estructures

Ampliació o Obra nova