Què és una Inspecció Constructiva

Una Inspecció Constructiva té com a objecte final poder determinar l’estat constructiu d’un edifici i conèixer el funcionament estructural i constructiu i identificar les patologies constructives que pot desenvolupar l’edifici. Aquest servei és un primer pas per a saber si convé rehabilitar estructuralment, si el nostre edifici pot tenir aluminosi, patologies derivades d’un mal aïllament o un mal sistema de ventilació, per exemple. En la inspecció també es pot determinar la conveniència de realitzar proves o assaig.

En què consisteix

En una inspecció constructiva un tècnic visita el seu immoble i realitza una presa de dades que servirà per treure’n conclusions sobre l’estat constructiu de l’edifici. A la primera Inspecció es valora la simptomatologia que es pot apreciar a simple vista i es valora la conveniència d’estudis complementaris i/o assaigs com poden ser: test d’aluminosi, “cates” per accedir a elements ocults, “cates” per extreure testimonis i realitzar proves de càrrega al laboratori, etc. Si es valora convenient, en una segona Inspecció es pot valorar més a fons: en base als tests realitzats i a aparells d’inspecció més específics (higròmetres, cambres tèrmiques, fisuròmetres, etc.). Finalment es pot realitzar un informe de tot allò observat.

“Una Inspecció Constructiva ens dirà si una fissura pot implicar risc de col·lapse estructural, quina es la causa més probable d’una taca d’humitat, si un edifici pot tenir aluminosi, etc.”

Què obtindrà el client

El client obtindrà informació de la visita al finalitzar-la i si ho demana un informe posterior amb el què podrà tenir l’opinió d’un arquitecte sobre l’estat constructiu del seu edifici. L’informe el redactarà i signarà un arquitecte expert en patologies de l’edificació. Sabrà si necessita fer actuacions de reparació en un defecte, si es considera viable fer una demanda judicial a tercers o si els esquerdes en una estructura que l’inquietaven no són realment preocupants.

Exemples de Inspecció Constructiva