Què és

Un projecte de canvi d’ús serveix per canviar l’ús a què es destina un edifici o una part d’un edifici per un altre de diferent. Podeu servir per convertir un local en habitatge i obtenir la Cèdula d’Habitabilitat o per convertir un edifici d’oficines en hotel.

Per dur-ho a terme caldrà que el projecte sigui compatible amb la legalitat urbanística i compleixi tota la normativa d’edificació aplicable. Llevat de casos excepcionals, caldrà fer obres per adaptar l’edifici o local. En canviar l’ús d’un edifici o local se sol aconseguir un increment del seu valor patrimonial, per això aquest projecte és normalment molt bona inversió també en termes econòmics.

L´equip de KAITEK ARQUITECTURA té una àmplia experiència redactant projectes de canvi d´ús. Us oferim un projecte adaptat a les vostres necessitats, i una optimització de terminis i costos

En què consisteix

Per convertir un local en habitatge caldrà:

 • Complir les condicions d’habitabilitat.
 • Respectar la normativa urbanística del municipi.
 • Complir el codi tècnic de l’edificació.
 • Seguir les indicacions del Reglament d’instal·lacions tèrmiques als edificis.

Les normatives aplicables defineixen la viabilitat del canvi d’ús.

Viabilitat urbanística del canvi d’ús

Per saber si un canvi d’ús és viable el primer que cal fer és comprovar que no hi hagi incompatibilitat urbanística i que no hagi esgotat la densitat d’habitatges admissible. Aquestes primeres comprovacions consultant el plantejament urbanístic i el cadastre mitjançant Internet. L’únic que necessitem conèixer per fer aquestes comprovacions és l’adreça del local l’ús del qual es vulgui canviar.

Viabilitat física del projecte

Un cop comprovada inicialment la viabilitat urbanística, cal començar a treballar amb plànols i mesures per comprovar físicament que el projecte sigui tècnicament viable. La normativa d’habitabilitat estableix una sèrie de requisits com els següents:

 • Alçada mínima de l’habitatge.
 • Relació entre la superfície útil de la habitatge i els metres de façana.
 • Mida mínima de les diferents habitacions i estades que componen la habitatge.
 • Característiques de la ventilació i il·luminació de les diferents estances.
 • Condicions d’accessibilitat de l’habitatge.

“Un Projecte de Canvi d’Ús no sempre és viable i es pot convertir en un maldecap per al client. Per això sempre cal fer uns estudis previs que valorin la viabilitat”

Per fer aquestes i altres comprovacions cal fer un plànol de l’estat actual del local, amb totes les mides. I treballar en una distribució de la habitatge que compleixi tots aquests requisits. En aquesta primera fase, d’Estudis Previs, és quan podem concloure clarament si un canvi d’ús és viable o no ho és. Un cop considerem que el projecte pot ser viable aleshores es realitza el Projecte de Reforma i Canvi d’Ús amb què se sol·licita llicència d’obres i finalment s’executen les obres.

Altres consideracions legals

Si el client i promotor no es propietari de la totalitat de l’edifici ha de negociar i sol·licitar el permís dels veïns per intervenir en elements comuns.

Què obtindrà el client

Projecte de canvi d’ús

Aquesta és la principal fase de disseny. Treballem el projecte amb el client, per adaptar-lo als objectius, gustos i necessitats, garantint les condicions de seguretat i habitabilitat del projecte mitjançant la definició de solucions d’acord amb la normativa.

El projecte inclou:

 • Memòria descriptiva de les característiques generals de l’obra i justificatives de les solucions.
 • Plànols generals a escala, amb acotament de plantes, alçats i seccions.
 • Esquema de les instal·lacions a nivell de predimensionat en plànols.
 • Estat de mesuraments.
 • Pressupost obtingut aplicant preus unitaris d’obra.

Amb aquest projecte, el client pot sol·licitar a l’ajuntament la llicència d’obra per convertir el local en habitatge i demanar ofertes a diferents constructors per executar les obres d’adaptació.

Direcció de obra

La direcció d’obra serveix per assegurar que l’obra es realitzi segons allò definit al projecte. KAITEK ARQUITECTURA dirigeix ​​les obres dels seus projectes de manera rigorosa per garantir que tot surti bé. Per a això, durant les visites dobra es donaran les ordres gràfiques i escrites que siguin necessàries.

Certificat final de obra i cèdula de habitabilitat

La nostra feina conclou certificant el final de l´obra i tramitant la cèdula d´habitabilitat.

Els nostres projectes