Què és

Un projecte d’Ampliació és un document i els actes d’Inspecció de l’obra que serveixen per fer amb èxit una nova construcció que serà part d’un edifici preexistent. Pot ser una extensió d’un edifici, una remunta o una ampliació sobre altres plantes, un edifici aïllat, etc.

“Una nova construcció a la teulada de casa teva, la construcció d’una planta més a l’edifici, una nova ala de convidats en un habitatge unifamiliar”

En què consisteix

El Projecte d’Ampliació consisteix primerament a estudiar les possibilitats i les capacitats del client per conjugar-les amb la realitat física (urbanística, constructiva) i proposar una solució que sigui viable i satisfactòria. En segon lloc en concretar tècnicament les solucions i distribucions adients. En tercer lloc controlar la execució que es realitza per part del contractista per a que s’executi correctament.

Què obtindrà el client

Avantprojecte

En fase d’avantprojecte s’estudia i es fan propostes on es conjuguen els gustos i les preferències del client i les possibilitats físiques de la construcció i la parcel·la. S’estudien les distribucions i les volumetries adaptades als requeriments funcionals del client ia les possibilitats urbanístiques de l’emplaçament.

Projecte bàsic i d’execució

El client obté un projecte bàsic i executiu amb què sol·licitar i comparar pressupostos. Aquest projecte inclou:

  • Plànols de definició: detalls constructius, definició de materials i acabats.
  • La memòria del projecte explica amb detall la intervenció, s’enumeren els sistemes constructius i les prestacions acústiques, tèrmiques, d’impermeabilització d’acord amb les normatives d’aplicació.
  • S’hi inclouen altres estudis complementaris com ara l’EBSS l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, l’EGR estudi de Gestió de Residus, el Manual i Instruccions d’Ús de l’edifici, el Pla de Control de Qualitat i els Mesuraments detallats.

Direcció d’Obra

La direcció d’Obra consisteix en diversos aspectes de supervisió:

  • Control de qualitat
  • Direcció d’obra i execució
  • Cordinació de Seguretat i Salut

Es controla la correcta execució de l’obra d’acord amb el projecte del client i es verifica que es facin servir els materials prescrits i que aquests tinguin la qualitat i les prestacions adequades.

També es verifica que l’obra es faci en bones condicions de seguretat.

Els nostres Projectes