Què és una Inspecció Pre-compra

La Inspecció Precompra és una revisió d’un immoble que el client té la intenció de comprar. La inspecció per part d’un tècnic qualificat en patologies constructives i legalitat urbanística permet obtenir informació valuosa que pot afectar el valor del’immoble.

“L´objectiu de la Inspecció Precompra és tenir un coneixement de la situació de l’immoble per no pagar de més, negociar amb el venedor i saber quines reparacions pot necessitar”

En què consisteix

Prèviament a la Inspecció, al despatx recopilem informació a les bases de dades públiques, cadastre, informació urbanística i les escriptures facilitades pel client. Després el nostre tècnic fa una visita per conèixer l’estat constructiu de l’immoble. Finalment, si es demana, s’emet un informe.

Què obtindrà el client

El client tindrà a grans trets una visió per part d’un arquitecte sobre els possibles condicionants constructius (possibles patologies, reparacions) que poden determinar un cost posterior o servir per a la negociació del preu de l’immoble. També rebreu informació urbanística de la finca per conèixer si teniu alguna afectació (volum disconforme, fora d’ordenació) i possibles irregularitats (edificacions realitzades sense llicència, etc.)

Exemples de Inspecció Pre-compra