Què és la ITE?

La ITE o Inspecció Tècnica d’Edificis és la inspecció que serveix per a controlar periòdicament l’estat de conservació dels edificis. A mesura que envelleixen, els edificis poden presentar deficiències que suposin riscos per a les persones. Per això és important garantir-ne la conservació i la rehabilitació.
Tots els edificis han de passar la ITE abans que compleixin 45 anys des de la construcció.
També sol ser obligatori passar la ITE en edificis que volen obtenir subvencions públiques. I així mateix és un document que sol·licitaran els compradors d’immobles prèviament a la signatura de l’escriptura de compra-venda.

En Què consisteix la ITE

Inspecció

Per a la Inspecció Tècnica de l’Edifici, un tècnic visitarà l’immoble per fer una inspecció visual, determinar l’estat de conservació de l’edifici i qualificar les seves deficiències en cas que les tingués. Després de la inspecció, es lliura als propietaris un informe del qual se’ls orienta sobre quines obres i actuacions de manteniment han de realitzar.

Informe

L’informe s’elabora d’acord amb el model normalitzat i el format aprovats per l’Agència d’Habitatge de Catalunya. Aquest informe es lliura a l’administració juntament amb la sol·licitud del Certificat d’Aptitud de l’Edifici.

“L’objectiu de la ITE no és fer reparacions: és prevenir reparacions costoses i anticipar danys a béns o persones”

El Certificat d’Aptitud

Aquest és el document objectiu de la ITE. És el document atorgat per la generalitat Segons les deficiències detectades, els propietaris podran obtenir diferents tipus de certificats d’aptitud. Si l’edifici es troba sense deficiències o amb deficiències lleus, podrà ser declarat apte i no haurà de tornar a passar la inspecció en 10 anys. Si presenteu deficiències importants, podreu ser declarat apte provisional amb informes de verificació cada dos anys, durant una vigència de 6 anys.
En cas que l’edifici tingués deficiències greus o molt greus, caldrà prendre mesures cautelars, amb informes de verificació anuals durant tres anys. Si malgrat tenir deficiències greus o molt greus no es prenen mesures cautelars, es denegarà el certificat d’aptitud.

Exemples de ITE