Què és

Els Amidaments de Projecte és un document detallat dels recursos necessaris per executar una obra. Té com a objecte que un constructor qualificat faci un pressupost, es puguin comparar entre si els pressupostos rebuts i no hi hagi problemes ni malentesos a la fase d’obra.

“Uns amidaments especifiquen quantitativament el projecte i permeten obtenir el pressupost de constructor. Serveixen per comparar pomes amb pomes i peres amb peres”

En què consisteix

Es realitza una anàlisi del projecte i es mesuren diversos components que són necessaris per a la seva execució, com ara:

  • La mà dobra associada o no associada a les partides.
  • Els mitjans auxiliars (bastides, grues, etc.) tipus, superfície, etc.
  • Els materials que són necessaris: qualitat, manera de col·locar-los, etc.
  • Quantitat de residus que es generessin i el seu processament.

Què obtindrà el client

Amidaments detallats per partides del projecte que el client vol executar. Aquests mesuraments estaran ordenats per capítols i en cada partida es descriurà la característica i els materials, la quantitat necessària per a l’execució i la mà d’obra requerida. Amb aquests mesuraments es podrà realitzar una comparació i valoració i anàlisi de possibles errors als pressupostos de constructors.

Exemples del servei d’Amidaments i Comparació de pressupostos