Projecte d'obra nova d'arquitectura

El projecte d’obra nova

Un projecte d’obra nova és el document tècnic redactat per un arquitecte que serveix per definir les característiques i prestacions que ha d’oferir una obra per a ser construïda amb la garanties de seguretat, funcionalitat, salubritat, confort i durada exigibles. En el projecte es defineixen les solucions constructives i arquitectòniques que permetran complir amb els requisits propis de l’ús de l’edificació així com l’adequació de l’edificació als paràmetres urbanístics normatius.

La correcta definició del projecte permet estalviar costos en l’execució de l’obra, cenyir-se al pressupost i els terminis d’execució establerts.

Ens encarreguem de dur a terme el vostre projecte d’obra nova

KAITEK ARQUITECTURA està format per arquitectes i enginyers amb experiència en projectes d’obra nova. Ens encarreguem de:

 1. Dissenyar l’edifici d’acord amb els gustos i necessitats dels nostres clients.
 2. Redactar el projecte i documentar detalladament els treballs a realitzar.
 3. Optimitzar solucions constructives per obtenir les majors prestacions.
 4. Licitar l’obra, demanar ofertes a constructors i comparar pressupostos.
 5. Gestionar els permisos d’obra i optimitzar costos i terminis.
 6. Controlar l’obra per a la correcta execució dels treballs i la qualitat final.
 7. Maximitzar el valor de mercat de l’edifici.

Els requisits per dur a terme una obra nova estan establerts per les lleis i normatives de l’edificació. Entre elles, concorren les següents:

 • Llei d’Ordenació de l’Edificació.
 • Normativa urbanística del municipi.
 • Codi Tècnic de l’Edificació.
 • Condicions d’habitabilitat (en habitatges).
 • Reglament de les Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis.
 • Decret d’ecoeficiència.

KAITEK ARQUITECTURA realitza tot tipus de projectes d’obra nova:

 1. Cases o habitatges unifamiliars.
 2. Edificis residencials de tipus plurifamiliar.
 3. Edificis d’oficines.
 4. Equipaments.
 5. Edificació industrial.
 6. Piscines.

Estarem encantats de ajudar-los amb el seu projecte.

Per dur a terme el projecte, l’equip de KAITEK ARQUITECTURA realitza els següents treballs:

Estudis Previs

Els Estudis previs serveixen per comprovar la viabilitat econòmica, tècnica i normativa del projecte. A partir dels plànols de la parcel·la, realitzem uns primers encaixos amb la distribució del nou edifici, complint tota la normativa d’aplicació i oferint solucions òptimes que permetin satisfer les necessitats i objectius del client o promotor.

En aquesta fase el client rep plànols de distribució en planta del futur edifici, el detall de requisits normatius que ha de complir i una estimació de costos de l’obra, incloent taxes i impostos.

Projecte bàsic i executiu

Aquesta és la principal fase de disseny. Treballem el projecte amb el client, per adaptar-lo als seus objectius, gustos i necessitats, garantint les condicions de seguretat i habitabilitat del projecte mitjançant la definició de solucions d’acord amb la normativa.

El projecte inclou:

 • Memòria descriptiva de les característiques generals de l’obra i justificatives de les solucions.
 • Plànols generals a escala, amb acotament de plantes, alçats i seccions.
 • Esquema de les instal·lacions amb predimensionat en plànols.
 • Estat d’amidaments.
 • Pressupost obtingut aplicant preus unitaris d’obra.

Amb aquest projecte, el client pot sol·licitar a l’ajuntament la llicència d’obra i demanar ofertes a diferents constructors per executar les obres.

Direcció d’obra

La direcció d’obra serveix per assegurar que l’obra es realitzi segons el definit en el projecte. KAITEK ARQUITECTURA dirigeix les obres dels seus projectes de forma rigorosa per garantir que tot surti bé.

Per a això, durant les visites d’obra es donaran les ordres gràfiques i escrites que siguin necessàries.

Certificat final d’obra i d’habitabilitat

El nostre treball conclou certificant el final de l’obra i tramitant la cèdula d’habitabilitat en el cas que es tracti d’un habitatge.

Exemples del nostre treball:

Obtenga presupuesto online de forma inmediata

Si desea obtener un PDF con un presupuesto, por favor, rellene los siguientes datos y haga click en el botón del final. Obtendrá automáticamente una oferta de honorarios de arquitectura y una estimación de costes de obra.

Para una oferta más ajustada, les recomendamos contactar con nosotros.Teniu algun dubte? Consulteu-nos sense compromís!