Construir bé un edifici, en concret en les feines de rehabilitació, no només serveix perquè duri més, perquè gasti menys o no tingui filtracions. Hi ha diversos factors que, en una obra de rehabilitació o reforma poden influir en el benestar i la salut dels seus ocupants, a continuació en comentem alguns:

  1. La ventilació adequada
  2. La presència de fongs a les superfícies, a causa de condensacions
  3. El radó

La ventilació

Com ja expliquem en aquest article, aquest és un aspecte fonamental en el disseny habitatges. La ventilació a un habitatge aporta l’aire renovat necessari per respirar en bones condicions. Les patologies humanes relacionades amb la ventilació dels habitatges estan associades a tres aspectes fonamentals com la presència d’agents patògens (àcars, bacteris, etc), els gasos o partícules perjudicials (NO2, CO, CO2, pols, partícules volàtils fruit de la combustió d’hidrocarburs, etc.) i la humitat ambiental.

Amb un adequat sistema de ventilació (ventilació de doble flux amb recuperador de calor i filtres) es pot aconseguir un aire òptim per a la salut dels habitants de l’habitatge ja que podem controlar no només la humitat sinó la quantitat de CO2 (procedent de la respiració dels habitants (per exemple) sinó filtrar les partícules que poden contenir agents al·lergògens o nocius per a la salut. Per exemple en un habitatge en un carrer molt transitat per automòbils, filtrar les partícules nocives procedents de la combustió.

Els fongs a les superfícies

Respirar en ambients amb presència de fongs o floridura està associat a patologies respiratòries. Els fongs o el moho apareixen en superfícies interiors on hi ha humitats, que generalment són de condensació, ja sigui intersticial o superficial. A les cantonades dels sostres, darrere dels armaris, dins les cambres d’aire als murs, sota el parquet.

La majoria de vegades, associat a la condensació, hi ha un mal aïllament constructiu de l’habitatge o l’existència de ponts tèrmics importants a l’envoltant.

El radón

El radó és un gas radioactiu natural que apareix lligat als sòls granítics. En aquest article de l’Associació Espanyola Contra el Càncer es pot ampliar informació. Els sòls dels habitatges que s’assenten directament al terreny són permeables a aquests tipus de gasos que emanen del subsòl. Per aquest motiu, a Galícia, és obligatori fer terres amb una cambra inferior ventilada que serveix per evacuar aquests gasos amb una ventilació exterior i que no arribin a entrar a la vivenda.

Què podem fer?

A KAITEK ARQUITECTURA podem estudiar els defectes constructius de casa teva i realitzar el projecte i l’obra perquè el teu habitatge sigui completament saludable.

Quin tipus de projecte necessites? això depèn de cada cas concret. Si contactes amb nosaltres un arquitecte pot fer una visita i un estudi al teu habitatge per valorar que us convé més . Aquests són alguns dels projectes i obres que podem realitzar a casa teva per la teva salut i la dels teus éssers estimats:

Projecte de rehabilitació energètica, estudi de patologies que provoquen humitats, projectes de ventilació controlada amb filtres i recuperadors de calor, control de l’estanquitat de l’envoltant.