“Tots imbècils. Sempre obliden l’escala de les cases” d’aquesta manera es referia als arquitectes Gustave Flaubert al llibre Diccionario de Tópicos. Certament l’escriptor era molt dur amb nosaltres, però hi ha una mica de veritat a les seves crítiques. Freqüentment, els arquitectes se centren tant en allò que creuen important que s’obliden del més elemental.

A l’article veurem exemples d’errors recurrents d’aquest tipus a l’hora de fer els mesuraments. Les mesuraments d’un projectesón una part importantíssima. Aquest document serveix en fase de licitació d’un projecte per a la valoració econòmica d’una obra i posteriorment el control econòmic. A continuació parlarem dels errors més comuns que ens hem trobat a l’hora de fer aquesta feina.

1 Oblidar-se els sòcols

El sòcol és un element en què molts no es fixen, però hi ha grans exemples d’arquitectura amb sòcols bonics i originals. mereix la pena comptar els metres de sòcol i dir quin tipus volem.

2 Posar una partida per construir i oblidar-se que abans cal enderrocar la que estava al seu lloc

Enderrocar alguna cosa o fer la preparació de l’obra per posar, per exemple, les fusteries noves, no és gens agradable. La demolició la pot fer qualsevol; no obstant, oblidar-se de fer-ho pot fer inviable un projecte econòmicament. La demolició d’unes fusteries, per exemple, no és una feina senzilla, pels riscos que comporta. Si volem substituir unes fusteries en un edifici també hem d’incloure l’arrencada de les preexistents, la preparació del buit (aristat o col·locació de nou premarc si escau) i la gestió de residus de les fusteries retirades.

3 Confondre superfície construïda amb superfície útil

Tot i ser conceptes bàsics per a qualsevol constructor, moltes vegades se’ns oblida que la superfície que volem construir no és la mateixa que la que es va a habitar. Per exemple, no és igual làrea del forjat a executar en una planta que el del paviment dacabat. La diferència, malgrat no ser abismal, pot generar incertesa a l’hora d’executar-la a l’obra.

4 No tenir en compte les minves de construcció

A la línia de l’apartat anterior, a l’hora de transportar i col·locar peces rígides per a revestiments (rajoles ceràmiques o aplacats de pedra, entre d’altres) es produeixen trencaments o altres desperfectes que fan que algunes siguin inútils per complir la seva funció. Aquesta proporció de material perdut s’ha de tenir en compte per evitar sobrecostos posteriors.

5 No tingueu en compte l’esponjament dels residus generats

Com tots sabem, els paletes no es dediquen a muntar un puzle cada vegada que han de retirar runes, per la qual cosa el volum total pot acabar sent aproximadament un 50% superior al calculat. I aquesta diferència de volum, coneguda com a esponjament, pot donar més d’un maldecap.

6 No incloure els premarcs en capítol de paleta

Demolicions, estructures, paleta, revestiments, fusteries… Segons l’ordre lògic, els premarcs de les portes (la part de les mateixes que queda encastada al mur o envà) haurien d’incloure’s al capítol de fusteries; no obstant, si no s’han executat anteriorment, potser quan el fuster vulgui col·locar la porta ja sigui massa tard per rectificar l’error.


7 Confondre col·locació i subministrament o obviar algun dels dos conceptes

Si en uns mesuraments ens trobem la partida d’obra descrita així: “subministrament de vàter Roca Compac suspès amb doble descàrrega i motxilla integrada al mur.” Ens pot semblar perfecte però a l’anterior descripció hi falta alguna cosa Qui ho col·locarà i fixarà al mur? Qui el connectarà a les instal·lacions de desguàs i fontaneria? A siliconar el perímetre?

8 Poc detall en la descripció de les partides i discrepàncies amb el projecte

Si no es realitzen els mesuraments amb deteniment, les descripcions de les partides dobra poden semblar un galimaties copiat i enganxat daltres projectes. El problema ve quan, si no es posa cura en redactar-les, s’obliden detalls importants. Per exemple: la col·locació de rajoles pot ser amb molts adhesius: morter, ciment cola, ciment cola flexible, en funció de la situació de la rajola i del tipus de material (porcel·lànic, ceràmica, etc.) S’han descomptat forats a la superfície de façana? si és així, els retorns i les arestes estan incloses? El transport de les runes estan incloses en l’enderrocament amb el preu indicat? I la resolució de punts singulars del rajola, es posen cantoneres o és junta vista, bisellada o sense aristar? Els metres del fals sostre contemplen cortiners?

També, de vegades en la nostra experiència de project manager, ens hem trobat amb projectes que portaven mesuraments que no eren coherents amb el detallat als plànols. Quin és el document vàlid? ho deixem a triar el constructor?

Com més precises i més coherents amb el projecte siguin els mesuraments, menys sorpreses trobarem a posteriori.

9 Les juntes de dilatació

Les coses es construeixen, normalment les unes al costat de les altres en unes condicions tèrmiques determinades. Però què passa quan tot canvia de temperatura. Una junta de dilatació en una coberta per exemple ens pot estalviar un munt de rajoles trencades o fins i tot problemes pitjors.

10 Oblidar-se l’escala

Encara que sembli mentida, hem vist algun projecte que no havia tingut en compte incloure aquest element fonamental als seus mesuraments. No va ser un arquitecte principiant i no va ser a l’època de Flaubert.