Què és l’aluminosi, els antecedents i la composició química

L’aluminosi és una de les patologies més temudes al món de la construcció i segur que has sentit a parlar dels problemes estructurals que comporta. Probablement associes aquest problema a esfondraments, desallotjaments i innombrables problemes més, però què és l’aluminosi i com es pot detectar? El primer que hem de saber és que l’aluminosi és un problema que apareix a formigons armats que porten ciment aluminós.

Fissura en una biga de formigó amb cem. aluminós fissurada per la dilatació de l’acer

El formigó armat està compost per ciment pòrtland i àrids. El ciment és un material imprescindible en el sistema de construcció actual, però no és perfecte i un dels seus defectes és el temps de forjat elevat que comporta. Durant el segle XX es va descobrir que, afegint-hi un component concret, l’alúmina, s’aconsegueix que el ciment fragueixi més ràpid, accelerant així els temps d’obra. Aquest ciment aluminós s’utilitzava perquè al contrari del ciment pòrtland normal adquireix resistències màximes molt abans, si el formigó normal no arriba a assolir les seves resistències màximes fins a 28 dies després d’iniciar l’adormiment, l’aluminós pot aconseguir la màxima resistència a només 24 hores! Entre els anys 50 i 70 hi va haver necessitat de construir molts habitatges i molt ràpid, per aquest motiu es va emprar generalitzadament.

Patologia del formigó armat en estat avançat

Posteriorment i després de la construcció de milers de construccions amb aquest temps de ciment es va descobrir que el compost és inestable i que, després d’una exposició perllongada a diversos factors atmosfèrics, com ara humitat o calor ambiental, pateix canvis químics que fan que el formigó no compleixi la funció protectora de l’acer de les armadures interiors, aquest fenomen s’anomena aluminosi. Les armadures es poden oxidar per aquest motiu i el seu deteriorament fa que els elements de formigó puguin deteriorar-se severament. Això és especialment perillós en tractar-se d’elements estructurals, ja que la fallada d’un d’aquests elements pot significar el col·lapse total o parcial d’un edifici. Però no ens alarmem, en cas que es cuidi adequadament el ciment aluminós no és necessàriament perillós.

L’aluminosi no és un problema greu si es controla i encara no ha provocat problemes

Seguidament us expliquem breument que símptomes pateix un edifici amb aluminosi i com detectar-los.

Com detectar els símptomes de l’aluminosi

En primer lloc, hem de saber que els llocs humits d’un edifici són sempre els més afectats. Per tant haurem de buscar problemes a cuines, banys, dutxes, vestuaris, zones sota coberta, etc.

Per poder examinar correctament l’estructura d’un edifici cal fer tastos als elements estructurals, per tant, deixant l’estructura de l’edifici vista. També es poden identificar alguns símptomes comuns de manera més senzilla i per mètodes visuals o tàctils:

  • Color del ciment emprat: En casos de ciment aluminós es produeix un canvi de coloració, passant del gris a un color marró o verdós.
  • Cohesió al tacte: haurem de raspar lleugerament, una disgregació del material elevada estarà directament relacionada amb la resistència del material.

En cas de dubtes durant la inspecció visual, el millor és sol·licitar els serveis d’especialistes perquè facin tasts o altres mètodes més sofisticats per avaluar detalladament l’estat de l’estructura de l’edifici. Aquests són els mètodes més comuns realitzats:

  • Mètode de fenolftaleía: Mitjançant tast, s’extreu una petita mostra del ciment de l’estructura i se’l sotmet a una prova per comprovar si pateix carbonatació.
  • Mètode d’adherència de l’armat: Es valora l’adherència que manté l’armat de l’interior de l’estructura amb el formigó que l’envolta. D’aquesta manera, es valora la resistència mecànica del conjunt.

Com solucionar l’aluminosi, la rehabilitació

Com s’ha comentat l’aluminosi afecta l’estructura, deteriorant-la des del seu interior, per això la millor solució és la rehabilitació primerenca.

En cas que les afectacions de l’aluminosi siguin parcials, hi ha solucions ràpides i relativament fàcils. Aquest procés pot comportar revestir els elements antics per reforçar-los i protegir l’acer interior de l’acció de la humitat. Si l’afectació és més gran retirar i anul·lar cadascun dels elements de l’estructura (bigues, murs, etc.) i col·locar-ne o construir-ne uns completament nous.

Per contra, en els casos que l’afectació sigui total (situació més comuna en aquest tipus de patologies), la substitució dels elements estructurals pot resultar més costosa que la construcció d’una nova estructura. Aleshores el més lògic podria ser enderrocar l’edifici.

Pel que hem explicat el millor és no esperar que estigui molt afectat i saber com més aviat millor si tens aluminosi al teu edifici.

En cas que sospitis que el teu edifici pot patir aluminosi, contacta amb un especialista perquè pugui fer una anàlisi estructural del teu edifici.