Per què apareixen tants malls a les façanes de Barcelona darrerament?

Barcelona té un parc edificat on pràcticament s’ha passat en els darrers 3 anys el 80% de les ITEsdes que hi ha vigent el Decret. De manera que hem tingut molta feina darrerament fent inspeccions i informes als edificis.

Per quin motiu s’ha concentrat tant la inspecció dels edificis si tenim un Decret que obliga a passar la ITE des del 2012? Doncs bàsicament perquè la Generalitat envia una carta amenaçant amb mesures cohercitives (de fins a 90.000 €) justament des de fa 3 anys. El fet que es realitzessin moltes inspeccions en aquell moment, va fer que també es detectin més problemes de seguretat al parc d’edificis.

Potser us ha cridat l’atenció la quantitat de malles als balcons, de marquesines als baixos y altres actuacions de protecció a les façanes. Això, fonamentalment, es degut a que en les inspeccions que s’han realitzat es detectaven situacions de risc que s’havien de tractar amb la presa de mesures cautelars.

Qué diu la normativa sobre les mesures cautelars

El Decret regulador de la ITE en diu que el técnic en cas de detectar que hi ha una deficiència greu en l’edifici está obligat a assenyalar si posa en una situació de risc per les persones. A més ha de comunicar a l’ajuntament del municipi on es trobi l’edifici aquesta situació.

El tècnic també indicará en cada deficiència les mesures cautelars que s’han de prendre per a que el risc de danys s’anul·li.

Tipus de mesures cautelars

Malles de protecció

Les malles de protecció s’utilitzen per a evitar el despreniment d’elements de l’edifici que puguin causar danys a les persones o a bens propis o aliens. Es poden utilitzar dos tipus de malles: Les malles anticaigudes o les malles mosquiteres o antipols. Es poden utilitzar per substituir funcionalment a baranes malmeses y evitar les caigudes a diferent nivell. També per embolcallar revestiments de façana, revocats, gresite, peces de ceràmica que poden desprendre’s.

Marquesines

Les marquesines són elements que sobresurten del pla de façana i que poden estar normalment en ménsula. Les formen habitualment unes vigues metál.liques, tubs o petits perfils laminats, entre els que s’hi posa una xapa metál.lica o una xarxa de protecció amb una malla electrosoldada o anticaigudes de nylon.

Apuntalaments d’estructura o d’elements constructius

Els puntals són elements que tenen una capacitat molt alta de rebre càrregues. Són un tipus d’elements que treballen en vertical, igual que els pilars, i tenen una capacitat d’aguantar fins a 1000 kg normalment per puntal (en funció del tipus de puntal i l’alçada a la que es reguli). Tambè s’utilitzen per a fer estintolaments provisionals en les obres de estintolament o “apeo” de murs de càrrega.

Si s’ha de prescriure un puntal com a mesura cautelar llavors és que l’edifici té un problema important d’estabilitat, encara que sigui puntualment.

Si no vols tenir problemes amb el teu edifici o ja saps que has d’aplicar mesures cautelars perque t’ho diu la ITE (l’informe técnic de l’edifici) contacta amb KAITEK ARQUITECTURA per trobar la millor solució.