QUINA NORMATIVA D’HABITABILITAT CAL APLICAR PER A LA CÈDULA?

A Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona la normativa principal que regula l’habitabilitat i l’única que regula la cèdula d’habitabilitat és el Decret d’Habitabilitat.

Cal tenir en compte que un habitatge ha de complir la normativa dhabitabilitat que estava en vigor quan es va crear. Els legisladors han considerat que un habitatge havia de conservar com a mínim els paràmetres dhabitabilitat originals.

Això s’ha de tenir en compte quan s’inspecciona l’habitatge per concedir la cèdula d’habitabilitat: cal considerar la llista històrica de decrets i saber quina data es va crear l’habitatge (realitzant així mateix una declaració responsable d’antiguitat ) per saber quin decret li correspon.

QUINA NORMATIVA D’HABITABILITAT EXISTEIX?

Existeixen Decrets d’Habitabilitat a Catalunya en vigor des de l’agost del 1984 per tant si l’habitatge és abans no se li podrà aplicar cap dels decrets de l’històric. Per a aquests casos, el decret actual D. 141/2012 es reserva unes especificacions a l’annex 2.

També existeix normativa d’habitabilitat a l’àmbit metropolità de Barcelona, les OME Ordenances Metropolitanes d’Edificació, aquestes són aplicables si l’habitatge s’ha creat amb posterioritat al 1976 (que és quan va entrar en vigor el PGM, Pla General Metropolità). Tot i això, aquesta normativa no regula la cèdula d’habitabilitat i és d’àmbit municipal.

QUINS SÓN ELS DECRETS D’HABITABILITAT?

A continuació fem un llistat de la normativa que hi ha hagut, en detallem la vigència i les característiques principals.

Decret 346/1983

Aquest decret va tenir vigència des de 01/02/1984 fins al 17/04/1996. Es defineix el nivell B dhabitabilitat per als habitatges de nova creació.

Decreto 274/1995

Aquest decret té una curta vigència ja que va ser objecte de modificacions mitjançant el Decret 314/1996 a l’any següent de la publicació. La seva vigència comprèn el període de 18/04/1996 fins al 23/09/1996. Els requisits dels habitatges es defineixen a l’annex 1 per a habitatges de nova creació ia l’annex 1 i 2 per a habitatges de protecció oficial.

Decret 314/1996

Aquest decret neix per fer modificacions substancials al decret anterior. La seva vigència és del 24/09/1996 fins al 16/02/1999. Igual que el decret anterior, els requisits dels habitatges per a la concessió de la cèdula s’estructuren en annex 1 i 2.

Decret 28/1999

Aquest decret té vigència en el període comprès entre el 16/02/1999 i el 29/12/2003. El componen entre d’altres l’annex/apartat 1 i 2 per definir els requisits d’habitatges de nova creació i l’annex/apartat 1, 2 i 3 per definir els requisits dels habitatges de protecció oficial.

 Decret 259/2003

És vigent durant aquest lapse de temps: 30/12/2003 i 08/10/2009. L’annex 1 regula els habitatges nous i l’annex 1 i 2 regula les condicions dels habitatges amb protecció oficial.

Decret 55/2009

Aquest decret va tenir vigència de 09/10/2009 fins al 02/11/2012, els habitatges nous havien de complir allò especificat a l’annex 1

Decret 141/2012

Aquest decret és vigent des del 03/11/2012 fins a l’actualitat (data de redacció d’aquest article 09/01/2020). Consta de diferents tipus de requeriments detallats a cadascun dels annexos:

  • Annex 1 per a habitatges de primera ocupació (habitatges nous)
  • Annex 2 per a habitatges preexistents amb anterioritat al 1984 (aquests habitatges són els que existien abans del primer decret d’habitabilitat)
  • Annex 3 per a habitatges dotacionals públics
  • Annex 4 per a cèdules de primera ocupació en cas d’intervencions i obres de reforma o rehabilitacions. S’estableix una mena de gradació d’exigències en funció d’una classificació del tipus d’intervenció (grups “A” a “J”)

Com s‟acredita l‟antiguitat d‟un habitatge per a la cèdula?

Cal saber quan es va crear la vivenda per saber quin decret hem de considerar. Aleshores entenem que és molt important demostrar l’antiguitat, ja que des del Departament d’Habitatge ens poden exigir la demostració d’aquesta antiguitat amb documents oficials. Els documents admesos pel Departament d’Habitatge els especifiquem àmpliament en aquest article< /a> . A grans trets, aquests documents són: les escriptures, llicència d’obres, certificats de final d’obra visats, plànols visats del projecte d’execució, certificat del cadastre, etc.