CASUÍSTICA DE LES HABITATGES PER A L’OBTENCIÓ DE LA CÈDULA D’HABITABILITAT

Habitatge posterior a l’11 d’agost de 1984

  • Amb cèdula d’habitabilitat: Aquest és el cas més senzill, s’obtindrà la cèdula presentant els models de sol·licitud i certificat estàndard del departament d’habitatge (model RE565), on es farà referència al número de cèdula d’habitabilitat caducada atorgada per la generalitat
  • Sense cèdula d’habitabilitat: El procediment a seguir és mitjançant un certificat d’idoneitat de les condicions d’habitabilitat vigents a la data de finalització de la construcció i les condicions de solidesa i seguretat actuals i una sol·licitud (imprès RE566). Per acreditar l’antiguitat és prioritari aportar la “declaració responsable d’antiguitat” i també són admesos alternativament altres documents admesos en dret (escriptures, certificat catastral, etc.)

Habitatge anterior a l’11 d’agost de 1984

  • Amb cèdula d’habitabilitat: Complimentant el Model RE565 que consta de certificat d’habitabilitat en el que es justifica el compliment del decret a data de creació de l’habitatge i es realitza la sol. lcitud de cèdula. També s’ha d’aportar en aquest impres el número de cèdula caducada.
  • Sense cèdula d’habitabilitat: En aquest cas l’únic document admès per acreditar l’antiguitat de les habitatges serà la declaració responsable d’antiguitat segons la circular informativa número 6 de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Habitatge creat en una gran rehabilitació o habitatge nou

Aquest cas és més complex que els anteriors i mereix una atenció especial. En aquesta web no es recullen en cap cas les tarifes o honoraris per aquest cas. El procediment a seguir és sempre mitjançant els passos propis de la cèdula de primera ocupació: els models de sol·licitud i certificat estàndard del departament d’habitatge (model RE480 i model RE582) a instàncies municipals o llicència de primera ocupació, també és obligatori aportar els annexos A i B del CTE.