Per dur a terme una reforma, bé es tracti de la reforma integral d’un pis o de reformar alguna cosa més petita, el millor és entendre que a l’obra participaran diferents agents. D’una banda, el promotor o propietari, que és qui ha de fixar el programa de necessitats i els objectius que es persegueixen amb la reforma. D’altra banda el projectista, que haurà de tenir la titulació que estableix la Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE) i que, generalment, serà un arquitecte. I finalment, el contractista o constructor.

El primer pas que ha de donar el propietari és fixar els objectius, el pressupost límit de la reforma i buscar un arquitecte. Amb l’arquitecte, el promotor podrà comprendre l’abast dels treballs a realitzar i la seva viabilitat, a més de rebre una oferta de serveis i honoraris professionals per la intervenció del tècnic en el projecte.

A partir d’aquest moment, el tècnic redactarà el projecte d’arquitectura per a dur a terme una reforma adaptada a les necessitats i gustos del client. El projecte recollirà les característiques constructives, tècniques, estètiques i normatives de la reforma, la qualitat dels materials emprats, les condicions de seguretat que s’han de complir en l’obra i definirà amb precisió cadascun dels treballs a realitzar a través de l’estat d’amidaments. A més, en el plec de condicions del projecte també s’estableixen les recomanacions per a la contractació de l’obra i l’acceptació dels treballs.

Un cop definit el projecte, s’inicien les gestions per obtenir els permisos d’obra. Paral·lelament, el promotor podrà sol·licitar pressupostos a diversos constructors, per obtenir diferents ofertes per dur a terme l’obra. Com tots els constructors estaran pressupostant els mateixos amidaments, el propietari tindrà la seguretat de poder comparar preus per les mateixes feines. En el cas de propietaris que disposen de poc temps, o d’aquells que prefereixin delegar la licitació de l’obra a un professional, hi ha la possibilitat de contractar els serveis de gestió de la construcció o “construction management”, de manera que tinguin un interlocutor únic durant tota la promoció.

Finalment, un cop comparades les diferents ofertes per a l’execució dels treballs de construcció, convé redactar un contracte d’obra que reculli els termes de l’encàrrec, els terminis d’execució i les condicions de pagament, de manera que durant el desenvolupament de les obres es minimitzin els malentesos i les sorpreses.

Les obres, a més, seran supervisades pels tècnics que correspongui segons la LOE. En reformes senzilles podrà ser duta a terme exclusivament per un arquitecte, i en obres de major envergadura haurà de participar, a més de l’arquitecte, un aparellador.

Esperem que aquesta entrada els hagi resultat útil. Si tenen qualsevol pregunta no dubtin en deixar-nos un comentari o contactar amb nosaltres a través de la pàgina de contacte.