Per explicar aquest defecte dels edificis tan habitual farem un resum dels casos més habituals i en posarem un exemple concret. Aquesta deficiència bàsicament consisteix en el creixement d’organismes vegetals a la part interior de l’envoltant dels nostres edificis. Això pot ocasionar problemes de salubritat i perjudicar la salut dels ocupants dels edificis, ocasionant problemes respiratoris i al·lèrgies.

CARACTERITZACIÓ DELS SÍMPTOMES

La floridura és un símptoma d’una patologia constructiva i no pas una patologia constructiva en si mateix. Per això el tractament de la floridura es basarà primer a trobar la causa de la seva aparició. Habitualment es deu a una condensació superficial persistent originada per aquestes deficiències:

  • Ponts tèrmics o absència d’aïllament tèrmic

 

  • Ventilació insuficient, excessiva estanqueïtat del sistema

 

  • Excés de producció de vapor

 

 

Un error molt comú és creure que la floridura en façanes apareix per filtracions i aplicar productes impermeables a les façanes

Cas concret d’exemple:

S’observa que aquestes lesions es manifesten als dos dormitoris estudiats de forma sensiblement simètrica: les trobem totes dues al sostre, a la zona de conjunció del forjat (sostre) amb la mitgera (mur de separació entre cases veïnes). Ambdues tenen una forma de “constel·lació” i color verdós semblants.

S’observa que al dormitori est, la lesió esmentada es fa més gran i més intensa quant a mida i color en la proximitat a la façana. Al dormitori Oest, la citada lesió està localitzada al llarg de tota la paret igualment que al dormitori Est, al sostre en la conjunció d’aquest amb la mitgera. Podem distingir tres tipus de formes: una concentració lineal al cantell entre façana i mitgera, aparicions puntuals aïllades al sostre, i una aparició lineal al perímetre de la finestra.

S’observa que de la textura, la forma i el color de les taques, és característic de la presència de floridura.

Figura 1. Floridura sota finestra Figura 2. Floridura lineal a l’aresta entre sostre i façana Figura 3. Floridura en taques puntuals al sostre

CAUSES DE LA FULLA A LES PARETS

La causa de la condensació superficial és, en la majoria dels casos, un problema d’aïllament que fa que la paret estigui tan freda que el vapor de l’ambient condensa. Igual que passa al parabrisa del cotxe quan a l’exterior fa fred, en un dia humit i plujós.

El càlcul teòric de les condensacions es pot fer fàcilment. A la figura 3 s’aprecia a la línia “Saturation vapor pressure” la pressió de condensació del vapor que hi ha dins del mur, calculat en funció de la permeabilitat al vapor de les diferents capes del mur i la presència de vapor de l’ambient interior i exterior. L’altra línia “vapor pressure” serà la pressió del vapor que tenim realment a cada capa del mur. Normalment a la cruïlla d’aquestes dues línies hi ha condensacions.

Esquema 3. Temperatures dins del mur.

Cas concret d’exemple:

Considerem que la causa més probable d’aquesta lesió és una presència d’humitat per condensació a la cara inferior del forjat que ha fet aparèixer floridures. Aquesta condensació es produeix a la cara interior del forjat en ser la temperatura superficial inferior a la temperatura de rosada de l’ambient interior. En el cas que ens ocupa, degut a la porositat de l’acabat superficial (enguixat i pintat) i, per tant, a la seva capacitat de succió, el símptoma de la lesió és primer la taca d’humitat i més tard el despreniment de pintures i els floridures.

Les causes més probables de la baixa temperatura dels paraments a les localitzacions esmentades anteriorment són:

– Una baixa temperatura de l’espai sota coberta, com es pot observar a l’esquema 1 no existeix cap capa dedicada específicament a l’aïllament al front de façana existint únicament com a tancament el maó buit i el cèrcol de formigó.

– Existència de ponts tèrmics. El pont tèrmic de la mitgera representat a l’esquema 2 això explica la localització de les lesions a la proximitat a la mitgera) i el pont tèrmic del forjat superior del dormitori representat a l’esquema 1.

Aquesta suma de factors fa que els paraments afectats per les lesions tinguin unes temperatures superficials inferiors a la temperatura de rosada de l’aire interior.
Esquema 1. Detall secció i ponts tèrmics Esquema 2. Detall planta i ponts tèrmics.

CONCLUSIONS I PROPOSTA DE REPARACIÓ

Normalment la proposta de reparació passarà per aïllar convenientment l’envoltant i trencar o tractar els ponts tèrmics. Fins i tot si és convenient cal utilitzar barreres de vapor. Figura 3. Aïllament per l´interior

Cas concret d’exemple:

Després de l’estudi de totes les fonts, el tècnic es disposa a emetre unes conclusions de caràcter tècnic:

Figura 4. Espai sota coberta cas concret

Aquest tècnic considera que l’aparició d’humitats de condensació i floridures als sostres dels dormitoris est i oest de la planta superior de l’edifici afecten les condicions de salubritat i habitabilitat mínimes exigides i es deuen a la conjunció d’aquests factors:

  1. L’espai sota coberta, el parament vertical de façana està aïllat insuficientment.

 

  1. El forjat a la trobada amb la façana configura un pont tèrmic que no afavoreix el bon condicionament tèrmic.

 

  1. Els murs mitgers a la trobada amb la façana configuren ponts tèrmics que no afavoreix el bon condicionament tèrmic.

 

  1. A les finestres probablement la peça de suport de l’ampit configura un pont tèrmic. L’asilament de façana no té continuïtat amb la peça de fusteria i la peça d’ampit sí que té continuïtat fins a l’interior.