La llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica estableix unes modificacions substancials en els requeriments per a l’obtenció de la cèdula. A continuació recollim els articles i disposicions d’aquesta llei que afecten el marc normatiu de la cèdula: Llei 18/2007, del dret a l’habitatge, Decret d’habitabilitat 55/2009, normativa urbanística municipal, etc.

A l’articulat trobem les següents modificacions a lleis anteriors:

Article 158

Modificació de l’article 26 de la Llei 18/2007
1. Es modifica l’apartat 3 de l’article 26 de la Llei 18/2007, que resta redactat de
la manera següent:
“3. La cèdula d’habitabilitat és el document que han d’exigir les empreses subministradors
d’energia elèctrica, aigua, gas, telecomunicacions i altres serveis, però
a la contractació de serveis i subministraments a l’habitatge. Al cas d’habitatges
amb protecció oficial destinats a primera ocupació, el document exigible és la
qualificació definitiva.”
2. Es modifica l’apartat 5 de l’article 26 de la Llei 18/2007, que resta redactat de
la manera següent:
“5. La cèdula d’habitabilitat és atorgada pel departament competent en matèria
d’habitatge, sense perjudici que pugui delegar l’atorgament en els ens locals. A
cap cas no es pot atorgar la cèdula d’habitabilitat si no es compleixen les condicions
tècniques legalment exigides per la normativa d’habitabilitat.”
3. S’afegeix un apartat, el 5 bis, a l’article 26 de la Llei 18/2007, amb el text
següent:
“5 bis. L’atorgament de la cèdula d’habitabilitat implica exclusivament que
l’habitatge compleix els requisits tècnics d’habitabilitat de la normativa vigent i no
suposa la legalització de les construccions pel que fa a l’adequació de l’ús d’habitatge a la legalitat urbanística. Per a protegir els drets dels adquirents, quan a la tramitació de la sol·licitud de la cèdula d’habitabilitat es posi de manifest que l’ús
d’un immoble com a habitatge pot no adequar-se a la legalitat urbanística, s’ha de
fer constar aquesta circumstància al document d’atorgament de la cèdula, i el
fedatari públic ho ha de posar en coneixement de l’adquirent al moment d’autoritzar el document de transmissió.
4. Es modifica l’apartat 7 de l’article 26 de la Llei 18/2007, que resta redactat de
la manera següent:
“7. Les habitatges amb activitats econòmiques es consideren habitatges a efectes
de l’exigència de la cèdula d’habitabilitat.”

Aquest afegit 5 ​​bis a l’article 26 de la llei 18/2007 és molt important ja que es deslliga la concessió de la cèdula al compliment de la legalitat urbanística.

Article 174

Modiicació de l’article 123 de la Llei 18/2007
1. Es modifica la lletra d de l’apartat 1 de l’article 123, que resta redactada de la
manera següent:
“d) La inexactitud o la falsedat als documents, les certificacions o els informes
tècnics necessaris per obtenir una resolució administrativa amb reconeixement
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6035 – 30.12.2011 66479
http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007
Disposicions
de drets econòmics, de protecció o d’habitabilitat, o per obtenir un acte favorable
als infractors oa tercers, contrari a la normativa tècnica, comesos pels promotors,
els constructors o la direcció facultativa de les obres d’edificació o rehabilitació
d’habitatges, i inclosos en els supòsits dels certificats d’habitabilitat elaborats pels
tècnics en els procediments de sol·licitud de cèdula d’habitabilitat.”
2. És deroga la lletra g de l’apartat 3 de l’article 123 de la Llei 18/2007.

Article 175

Modiicació de l’article 124 de la Llei 18/2007
Es modifica la lletra i de l’apartat 1 de l’article 124 de la Llei 18/2007, que resta
redactada de la manera següent:
“i) Destinar una habitatge a una activitat econòmica sense disposar del títol
habilitant pertinent.”

Article 176

Modiicació de l’article 132 de la Llei 18/2007
Es modifica la lletra a de l’article 132, que resta redactada de la manera següent:
“a) L’habitatge ha de disposar de cèdula d’habitabilitat vigent o, en el cas d’habitatges
amb protecció oficial, de la qualificació definitiva. Aquests documents s’han
de lliurar als adquirents o usuaris. En el supòsit de transmissió d’habitatges que
no siguin de nova construcció, els adquirents poden exonerar de manera expressa
d’aquesta obligació dels transmitents en els següents supòsits:
”Primer. Quan l’habitatge usat o preexistent hagi d’ésser objecte de rehabilitació o
d’enderrocament. En el supòsit de rehabilitació, l’exoneració comporta l’obligació de
presentar el fedatari públic autoritzant un informe emès per un tècnic competent a
què s’acrediti que l’habitatge pot obtenir la cèdula d’habitabilitat una vegada executades les
obres de rehabilitació necessàries per complir la normativa tècnica d’habitabilitat.
”Segon. Quan el destí de l’immoble o entitat objecte de transmissió no sigui el
de l’ús com a habitatge, si el transmitent i l’adquirent ho reconeixen de manera
expressa.
”Tercer. Quan es compleixi qualsevol altre supòsit d’exoneració que es determini
per reglament.”

Article 177

Modiicació de l’article 135 de la Llei 18/2007
S’afegeix un apartat, el 5, a l’article 135 de la Llei 18/2007, amb el text següent:
“5. En els supòsits a què fa referència l’apartat primer de l’article 132.a, els registradors
han de fer constar, en una nota marginal a la inscripció, que l’habitatge
transmès resta subjecte a l’execució de les obres de rehabilitació o d’enderrocament.
Aquesta nota marginal és cancel·la amb la presentació de la cèdula d’habitabilitat,
una vegada finalitzades les obres de rehabilitació, o amb la certificació municipal acreditativa
de l’enderrocament realitzat.”

A les disposicions transitòries trobem:

Disposició transitòria Quarta

Règim transitori aplicable a la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge, amb relació a
les cèdules d’habitabilitat
Mentre no s’aprovi el reglament que ha de desplegar les modificacions que estableix
aquesta llei de modificació en matèria d’habitabilitat per a la Llei 18/2007,
del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, les sol·licituds de cèdules d’habitabilitat
per a habitatges construïts posteriorment a l’any 1984 que no disposin d’una cèdula
inicialment atorgada per la Generalitat han de ser tramitades pel procediment establert
per a la cèdula de primera ocupació i complir les condicions d’habitabilitat
vigents a la data de finalització de la construcció.

Per tal d’aplicar aquesta disposició el Departament d’Habitatge ha establert un protocol transitori de tramitació de la cèdula per a habitatges creats a partir de 1984 (en el protocol difós posa edificats, però, el concepte adequat és el de creats), al que se sol·licita un document anomenat certificat de idoneïtat de les condicions d’habitabilitat, solidesa i seguretat de l’habitatge. Aquest no és res més que un certificat refós que comprèn: 1. Dades de l’edifici i l’habitatge: emplaçament i propietari; 2. Any de construcció de ledifici i creació de lhabitatge; 3. Certificat d’habitabilitat segons la normativa d’habitabilitat vigent a la data de creació de l’habitatge; 4. Certificat de solidesa i seguretat.

El document complet es pot trobar en aquesta adreça: http://www.gencat.cat/diari/6035/11362083.htm