“…en el termini de 10 dies feiners haurà d’esmenar els defectes…”

És molt probable que us hagi passat, si heu tingut ocasió de gestionar un bon nombre de sol·licituds de cèdula, que rebeu una carta del Departament d’habitatge on es diu:

“Cal aportar fotocòpia de la primera inscripció al registre de la Propietat on consti l’entitat per la qual demaneu cèdula. O bé, aportar, Certificació Literal de la descripció d’obra nova i divisió horitzontal de l’edifici del qual forma part la finca sol·licitada”

i si seguiu llegint:

D’acord amb allò que disposa l’article. 71 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en el termini de 10 dies feiners a partir de la recepció del present ofici, haurà d’esmenar els defectes o acompanyar els documents requerits, advertint-vos que, si no ho feu així la sol·licitud s’arxivarà sense cap més tràmit”

Preneu aire, expluseu aire, relaxeu-vos, els que teniu la columna vertebral adaptada als seients del Departament d’habitatge a Aragó 244.

El certificat d’obra nova (en aquest cas per a obra ja construïda) és un certificat signat per un arquitecte o tècnic competent en què aquest afirma que la casa es va construir en una data concreta, i es descriuen les dades generals de l’habitatge: superfície de l’edificació, per planta, total, superfície de parcel·la i ocupació de l’edificació. En molts casos les notaries són les que s’encarreguen dels redactats d’aquests documents i els tècnics es limiten a comprovar-ne la veracitat i signar-los.

La primera inscripció al registre és,  el document amb què es va inscriure l’entitat (l’habitatge amb la seva divisió horitzontal no la finca) al Registre de la Propietat per primera vegada. Cal anar a buscar-la al Registre que ens correspongui, en general a les escriptures de compravenda es detalla que Registre, llibre, tom, etc. es va realitzar la primera inscripció.

L’operació més senzilla per esmenar les “deficiències o defectes” de la sol·licitud és anar a buscar al Registre la “primera inscripció” ja que el cost és molt menor que el certificat d’obra nova i en la majoria dels casos més ràpid.

Per quin motiu ens requereixen al Dep. aquesta documentació? Senzillament perquè el nostre habitatge és anterior al 1984 i no consta als seus arxius. Per aquest motiu i per assegurar-se que lhabitatge no es va construir de manera il·legal en una data posterior a 1984.