El Decret del 67/2015 substitueix el de 2010 i pel que fa a la qualificació de les deficiències aporta novetats: s’afegeix la qualificació de deficiència important. A continuació fem una enumeració dels tipus de deficiències amb l’explicació del decret i un exemple de cada bressol.

  • Deficiència Molt Greu

Deficiències molt greus: són les que, per l’abast i la gravetat, representen un risc imminent i generalitzat per a l’estabilitat de l’edifici i la seguretat de les persones i béns, i requereixen una intervenció immediata consistent en el desallotjament de l’edifici o l’adopció d’altres mesures de caràcter urgent i cautelar, que poden incloure l’execució d’obres o, si escau, la declaració de ruïna de l’edifici.

A l’exemple d’un bloc plurifamiliar de principi de segle amb estructura de fusta podem apreciar que al forjat de planta baixa hi ha hagut un col·lapse parcial de l’estructura. S’aprecia que les bigues de fusta < Sense escairar han patit un deteriorament fruit de l'atac d'insectes xilòfags, corcs probablement, que a minvat considerablement la seva secció resistent. Posteriorment a la qualificació de molt greu que suposarà el desallotjament de l'edifici s'haurà de realitzar un projecte de rehabilitació estructural perquè l’edifici recuperi les condicions de seguretat adequades a l’ús.

Coberta inclinada de teula en estat ruïnós
  • Deficiència Greu

Deficiències greus: són les que, per la seva incidència, representen un risc imminent per a l’estabilitat o la seguretat de determinats elements de l’edifici o greus problemes de salubritat, que pressuposin un risc per a la seguretat de les persones o béns, i que requereixen en una primera fase l’adopció de mesures cautelars i en una segona fase l’execució de les obres per resoldre aquestes deficiències.

En el cas del següent exemple podem apreciar a les bigues de hormigó armat del forjat de coberta un deteriorament important. Les bigues han perdut gran part de la seva secció, s’aprecia fins i tot l’armat longitudinal i estreps. Les barres estan oxidades i en alguns punts presenten exfoliació. Això suposa que la patologia és greu ja que aparentment està comprometida l’estabilitat de l’element. El formigó presenta un escrostonament que deixa troços en perill de despreniment i això és molt important ja que també suposa un risc per a les persones. Un despreniment pot causar danys importants a tercers. En aquest cas seria obligatori prendre mesures cautelars: marquesines de protecció a carrer, emmallat dels elements, fins i tot apuntalaments dels elements si és considerat necessari.

En aquests casos en què hi ha risc per a les persones el Decret també preveu l’obligació del tècnic de notificar a l’administració municipal.

També seria convenient prescriure proves addicionals i proves del formigó per determinar quina es la patologia: si és per ciment aluminós per exemple o potser per una deficient impermeabilització de coberta.

Llinda de formigó armat sobre finestra deteriorada, amb pèrdua de secció
Llinda de formigó armat sobre finestra deteriorada, amb pèrdua de secció
  • Deficiència Important 

Deficiències importants: són les que, malgrat no representar al principi un risc imminent ni per a l’estabilitat de l’edifici ni per a la seguretat de les persones, afecten la seva salubritat i funcionalitat, en haver-se constatat un procés gradual de pèrdua de les prestacions bàsiques originàries, que fa necessària una intervenció correctora que no pot quedar relegada a feines de manteniment.

En el cas de l’exemple ens trobem en un pati interior en un bloc de l’eixample. És un pati obert sense claraboia, les seves façanes són revocades i pintades, els buits de les obertures no tenen escupidors . Les deficiències són regats en el suport sense tapar, forats d’antigues instal·lacions, i els revestiments estan molt deteriorats: presentin tacs i fisures. Molts d’aquests defectes es podrien considerar levs no obstant la gravetat rau, més que en el deteriorament dels revestiments, en la que es fa que es destaqui amb la que es creu ia nivell de confort i eficiència energètica suposen una deficiència important.

Tot i que no és objecte de la ITE plantejar les solucions (aquestes s’han de plantejar en un href=”https://itearquitectes.com/2018/06/04/el-proyecto-basico-y-de-ejecucion/”>projecte de rehabilitació) és remarcable la importància delements que protegeixen les façanes i evitin el seu deteriorament al llarg dels anys. façanes.

  • Lleu

Deficiències lleus: són aquelles no incloses en els apartats anteriors, que fan necessària la realització de treballs de manteniment preventiu i/o corrector per evitar-ne l’agreujament, així com que puguin provocar l’aparició de noves deficiències.

Un exemple seria el següent de les fotos: hi ha una presència d’humitat important a l’interior de la full de la fachada que ha degradat l’enguixat i pintura d’acabat. Probablement, la patologia és la següent: degut a una absència d’aïllament tèrmic mínim i un deteriorament del revestiment exterior s’han produït condensacions per l’interior i filtracions d’aigua que han deteriorat progressivament l’enguixat interior. En aquest cas és qualificaria com a lleu perquè no és habitable, afecta a la caixa d’escala, si afecta a una entitat és qualificaria com a important o greu.

dav

Podeu consultar altres novetats importants del que regula la ITE del 2015 en aquest article que fem aquí .

És rellevant notar que hi ha un marge ampli d’interpretació pel tècnic que realitza la href=”https://itearquitectes.com/informacionite/”>ITE i, molt més important, un marge ampli interpretació del tècnic del departament d’habitatge que revisa la ITE. A tall d’exemple, una deficiència d’humitats per capil·laritat en un mur d’un edifici pot ser considerada important o lleu dependent de molts factors que no estan detallats a la normativa de la ITE i que depenen d’aquests tècnics implicats. La majoria d’edificis de Barcelona tenen problemes de capil·laritat i han patit problemes de capil·laritat des de la seva construcció no obstant per la dificultat i la solució per a la nostra