Aquest article té com a objecte aclarir com es pot calcular la superfície construïda d‟un edifici a Barcelona, ​​segons diferents definicions.

Davant de la pregunta Com es calcula la superfície construïda d’un edifici? hem de saber que la resposta és “Depèn de per què”

Ja que no és el mateix si volem saber la superfície construïda per justificar operacions urbanístiques que per inscriure o declarar un immoble al Cadastre.

Vegem a continuació les diferents definicions que ens podem trobar segons quina normativa o organisme la defineixi:

Segons la R.A.E.

Si busquem superfície (superfície a seques perquè no hi ha resultats per a la precisió “construïda”) a el diccionari aquesta paraula ens dóna dues accepcions interessants de les sis:

  1. f. Fís. Magnitud que expressa la extensió d’un cos en duesdimensions, longitud i amplada, i la unitat en el sistema internacional és el metre quadrat >(
  2. f. Geom. Mesura d’una superfície.

Aquestes accepcions són el que comunment s’entén per superfície, però, per realitzar operacions urbanístiques que impliquen una mica més de precisió cal concretar una mica més aquest paràmetre i matisar-ho. Per exemple: quina és la diferència entre superfície construïda i superfície construïda, es compta com a superfície construïda un pati d’instal·lacions? s’explica com a superfície construïda una escala? es compten els balcons? I les terrasses? Quina és la diferència entre superfície construïda i computable?

Segons la normativa urbanística del Pla General Metropolità de Barcelona

A les O.M.E. Ordenances Metropolitanes de l’Edificació del PGM del 1976 l’article 180, referent a la densitat màxima d’habitatges defineix la superfície construïda d’aquesta manera (lògicament, aquesta superfície construïda, en estar referida al nombre màxim d’habitatges, només serà vàlida per a aquest fi):

Article 180 – Nombre màxim d’habitatges

(…)

2. Als efectes d’aquest article, s’entén per superfície construïda de l’edifici la compresa entre els tancaments exteriors. S’hi inclouen els cossos sortints semitancats, es computen en un 50 per 100 de la seva superfície els cossos sortints oberts i s’exclouen els celoberts i de ventilació i els soterranis.

A Barcelona hi ha una modificació de l’article 180 (la modificació del 2004):

(…)

2. Als efectes del present article, a les zones de nucli antic i de densificació urbana, s’entén per superfície construïda de l’edifici, en actuacions de nova planta, la compresa entre els tancaments exteriors. S’hi inclouen els celoberts i de ventilació i s’exclouen els cossos sortints, la superfície de planta baixa que excedeixi la profunditat edificable, i els soterranis. –Observeu que s’inclouen celoberts, etc. aquestes condicions per tant són només vàlides per obtenir la superfície construïda per al càlcul del nombre màxim dhabitatges –
3. A la resta de zones, per al càlcul de la superfície construïda de l’edifici, s’adoptaran els mateixos criteris que estableixen les normes urbanístiques del Pla general metropolità per al còmput de l’edificabilitat.

Per a paràmetres urbanístics com l’edificabilitat prendrem aquesta definició com a vàlida (incloent-hi patis interiors, exclosa o balcons, etc.) No obstant això, és confús per exemple si es descompten golfes per sota d’una alçada lliure d’1,50 m. El sentit comú i l‟observació d‟altres normatives ens diu que sí.

Com veurem més endavant, la definició del cadastre és més precisa ja que matisa que per considerar superfície construïda l’espai ha de tenir una alçada superior a 1,50 m.

Segons les NNUU del Pla General de Zamora

Per comparar una mica més enllà, hem buscat per internet algun altre pla que fes una definició de la superfície construïda més independent i no subordinada a un altre concepte, com en el cas de Barcelona al nombre màxim d’habitatges.

A l’article 24 al punt 2 es diu:

S’entén per superfície construïda la del sòl de l’edificació per planta delimitada pel perímetre exterior incloses totes les escales i elements comuns. Així mateix inclourà la superfície total del sòl dels cossos sortints tancats, la meitat dels oberts i la meitat de la superfície dels entrants  – aquesta ultima frase és curiosa, els entrants es comptabilitzen al 50%, al cadastre es comptabilitzaria al 100% i creiem que al departament d’urbanisme de Barcelona també opinarien el mateix – S’exclou la superfície de sòl on l’alçada lliure sigui inferior a 1,50 metres

Segons el cadastre

El cadastre fa una defin