Sant Just Desvern és un municipi adjacent a Sant Feliu de Llobregat, on tenim actualment les nostres oficines i sempre és un plaer treballar tan a prop de casa.

Si necessites consultar les nostres tarifes de ITE a Sant Just Desvern o fer-nos una consulta clica aquí i omple el formulari de contacte, en breu estarem fent la inspecció del teu edifici.

La inspecció

La ITE que hem realitzat aquest cop es troba al carrer Major i és una casa unifamiliar. Normalment realitzem en la majoria dels casos inspeccions tècniques d’edificis d’habitatges plurifamiliars, blocs de pisos, però segons el Decret 67/2015 que és el que regula les ITEs quan les cases unifamiliars són a menys d’1,5 metres de la via pública, tenen l’obligació de passar la inspecció.

ite-sant-just-desvern-01

L’entorn i els antecedents

Sant Just Desvern està tocant Collserola, és un petit nucli urbà d’entorn dels 18000 habitants entre Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Esplugues de Llobregat. Els seus barris s’han format a partir del creixement d’un nucli històric, petit, a diferència de Sant Feliu de Llobregat i Cornellà, no va tenir un creixement exponencial als 60-70 per moviments regionals de població; compta amb barris nous i d’entorn dels 80 formats per cases unifamiliars i plurifamiliars de poques plantes que conformen teixits de baixa densitat. La població de Sant Just té un nivell econòmic mitjà-alt.

L’edifici

Es tracta d´un edifici amb una façana que limita amb el carrer i emplaçat en una parcel·la allargada i estreta. Té una amplada d´entorn a 5 m, un agradable jardí del darrere i consta de dues plantes d´alçada.

L’estructura

L’estructura vertical la formen les dues mitgeres en contacte amb els veïns que estan construïdes amb maó massís de 14 cm aproximadament. L’estructura horitzontal és unidireccional mitjançant forjats de bigueta de formigó armat i entrebigat corb enguixat inferiorment, probablement fet mitjançant rajola de ceràmica. La fonamentació no s’ha pogut apreciar però probablement serà de sabates corregudes de pedra o del mateix maó massís.

L’envolupant

Té fusteries amb doble vidre i marcs de fusta.

La coberta és inclinada amb acabat de teula, la seva estructura es realitza mitjançant un forjat de bigues i un entrebigat de ceràmica amb peces planes de rajola, sota els faldons de coberta hi ha un espai ventilat permanentment.

Les façanes són d’un full exterior de maó massís revocat amb ciment exteriorment, per la part interior, en una reforma recent i per solucionar els problemes de condensacions es va realitzar una solució amb trasdossat de pladur que permetia incorporar aïllament a la façana . Aquesta actuació segons ens comenten els propietaris els va fer baixar molt la factura de la llum, cosa que no s’esperaven.

Els terres en contacte amb el terreny els formen una solera aparentment de formigó armat amb una base de grava drenant. Es pot apreciar al jardí aquesta tipologia constructiva.

Les mitgeres són de maó massís de 14 cm aproximadament i estan en contacte amb els veïns, a la part que estan vistes s’ha construït un envà pluvial amb acabat metàl·lic de la tipologia de façana ventilada, amb aïllament de llana de roca.

Les instal·lacions

Té plaques solars fotovoltaiques que produeixen part de lenergia necessària per al funcionament de la bomba de calor.

La climatització es fa mitjançant una bomba de calor (aerotèrmia) que produeix calor o fred, situada a la coberta de l’edifici. La distribució de calor es realitza mitjançant conductes hidràulics fins als fancoils interiors a partir dels quals es reparteix aire climatitzat per conductes fets amb “climaver net”

Contracta’ns per al teu ite a Sant Just Desvern

ITE 215-INVERT