Apareixen a les Inspeccions dels Edificis, com a mesures cautelars, a les obres als elements de seugridad i també a moltes obres col·locades intencionadament, sense que hi hagi un defecte del qual protegir-nos.

Les malles anticaigudes són semblants a les xarxes d’una porteria de futbol i generalment estan compostes per un teixit que es creua formant una malla o una xarxa. En aquesta, els punts d’unió entre les cordes o cables es troben als nòduls d’encreuament, que poden ser elements com ròtules o simplement nusos.

Tipus

Les malles o les xarxes d’acer inoxidable són molt més cares, però la seva fina estètica fan que es puguin utilitzar fins i tot per decorar espais. Normalment tenen una resistència molt més elevada que les malles, que solen ser de polietilè.

Utilitat

Es poden utilitzar al camp de la Seguretat i Salut a l’obra o per formar baranes o proteccions a l’edificació, per exemple per utilitzar-les com a baranes. Mentres que les xarxes, per la seva elevada capacitat a resistir càrregues, per evitar caigudes de persones o material. Les malles de polietilè s’utilitzen per evitar caigudes de petits objectes, pols o despreniments.

Observeu, a les fotos adjuntes, que les xarxes poden substituir les baranes i en canvi les xarxes antipols no (hi ha altres elements per a aquest fi)

Xarxa anticaigudes de niló en una piscina