Contacta amb nosaltres perquè fem un diagnòstic de les possibles causes de les teves humitats.

Com hem pogut comprovar a les inspeccions que realitzem un dels principals defectes que pateixen els edificis són les filtracions a cobertes. Aquest defecte és greu perquè no només compromet l’habitabilitat dels habitatges inferiors a la coberta, sinó que pot deteriorar greument l’estructura de l’edifici. També les condensacions, però això passa en menor mesura i és degut a la manca d’aïllament tèrmic.

Si a la ITE ha sortit que la coberta pot tenir filtracions. Abans de reparar la coberta cal saber que no totes les cobertes són iguals: les pintures bituminoses, per exemple, són les més econòmiques, però si estan exposades a la intempèrie és normal que no durin més de 3 anys.

Per aquest motiu, l’important que ha de fer un client abans de plantejar l’execució i pagar a un constructor, és plantejar-se dues coses importants i quin ordre de prioritat es dóna a aquestes dues coses:

  1. Quant vull que duri la coberta? és això una prioritat per sobre dels altres punts?
  2. Quants diners vull gastar-me? triaré l’opció més econòmica?

Hi ha altres factors que cal tenir en compte a l’hora de rehabilitar una coberta, per exemple, l’eficiència energètica. L’energia d’un edifici es perd per l’envoltant, és a dir, façanes, cobertes, terres, etc. I no es perd a la mateixa magnitud per m2 de façana que de coberta, la coberta en termes generals és la part de l’envoltant que té més pèrdues. Per això serà a la coberta on l’€/m2 d’aïllament tèrmic estarà millor invertit.

A continuació, us mostrem un resum detallat dels diferents tipus de classificació de les cobertes planes:

  1. Segons el tipus de funcionalitat

1.1. No transitable

1.2. Transitable

  1. Tipus de capa d’impermeabilització:

2.1. Membranes formades a fàbrica

2.2. Làmines de butil

2.3. Làmines bituminoses asfàltiques

2.4. Làmines de PVC

2.2. Membranes formades en obra

2.2.1. Pintures bituminoses

2.2.2. Projecció de poliurea

  1. Segons el tipus de sistema:

3.1. Coberta calenta

3.1.1. Làmina exterior Autoprotegida

3.1.2. Làmina bituminosa protegida amb una capa de paviment ceràmic

3.1.3. Pintures de cautxú com a acabat final

2.2. Coberta invertida

Amb acabat de graves (no transitable)

Amb acabat flotant

Amb acabat de paviment ceràmic

Coberta enjardinada

2.3. Coberta inundada

2.4. La coberta ventilada a la catalana

 

1. Segons el tipus de funcionalitat

1.1. No transitable

Ho són els sistemes de coberta com la coberta invertida amb capa de graves, la coberta enjardinada, la coberta inundada, la coberta tipus deck de xapa grecada, etc.

1.2. Transitable

Ho són els sistemes de coberta com la coberta ventilada catalana, la coberta calenta transitable, la coberta invertida amb paviment flotant, coberta invertida amb llosetes aïllants

2. Tipus de capa d’impermeabilització:

2.1. Membranes formades a fàbrica

En aquest article diferenciem entre les làmines impermeables fetes a fàbrica ia obra; aquesta distinció és relativa ja que fins i tot les fetes a l’obra (pintures o projeccions) tenen un grau d’industrialització en la mesura que el producte (la pintura, el líquid, etc.) està fabricat en una indústria.

rollo-lamina-pvc.jpg

L’avantatge fonamental de les membranes fabricades industrialment és el control de qualitat, la reducció de la dependència de la destresa del col·locador pel que fa a la qualitat de la membrana. Un altre tema són les juntes, sí que cal comptar amb un mínim de competència en realitzar-les, però per aquest motiu, i és factible amb aquests sistemes, és interessant reduir la quantitat de juntes i unions.

2.2. Làmines de butil

Les làmines de butil EPDM tenen un molt bon comportament elàstic, es pot col·locar completament adherida o únicament a les trobades amb paraments verticals i punts singulars. Se solapen les làmines amb un adhesiu especial. No cal posar-ho en contacte amb olis o benzina… Hi ha alguns fabricants que poden subministrar grans superfícies sense juntes, nosaltres hem fet obres de rehabilitació de cobertes de 100 m2 continus (els fabricants podrien fer fins a 800 m2 sense cap tipus d’unió). Els punts favorables d’aquesta membrana són la durabilitat (els fabricants certifiquen una garantia de fins a 20 anys) i les prestacions, i sobretot molt interessant els punts desfavorables són el preu i encara que no cal molta perícia sí que cal tenir un mínim de destresa per col·locar-la bé.

Entre les làmines de butil cal considerar que també hi ha qualitats i gruixos: aspersor d’uns 1 mm, gruix d’1,50 mm i gruix de 2,30 mm

Alguns enllaços a productors:

Firestone

Danosa

2.3. Làmines bituminoses asfàltiques

Les làmines bituminoses vénen normalment comercialitzades en rotlles llargs al voltant d’1 metre o 1,5 m d’amplada. S’uneixen mitjançant termosoldat amb un bufador. És aconsellable posar més d’una capa i reforçar la membrana a les trobades verticals i punts singulars. És el sistema d’impermeabilització més utilitzat i conegut entre els paletes.

No protegides. Aquí adjuntem enllaç a fabricants:

Danosa

Chova

Protegides. Aquí adjuntem enllaç a fabricants:

Danosa

Chova

2.4. Làmines de PVC

El Policlorur de Vinil té moltes aplicacions, tubs de desguàs, plàstics decoratius, fusteries exteriors, etc. També es fa servir en la impermeabilització de terrasses i piscines. Es pot reforçar la làmina de PVC amb armat de fibra de vidre, polièster, etc. La làmina de PVC té el mateix avantatge del butil EPDM que és que es pot instal·lar en mides molt grans evitant així juntes que a la llarga representen punts febles en la impermeabilització.

També té com a avantatge la durabilitat. El desavantatge és el preu pel que fa a les làmines asfàltiques i pintures asfàltiques. A continuació, us posem alguns enllaços a les pàgines dels fabricants:

Danosa

Chova

2.2. Membranes formades a l’obra

En general, el punt favorable d’aquest tipus de membranes impermeables, que consisteixen en projectats o pintures amb corró és que poden cobrir millor superfícies no completament regulars i amb formes complicades. Un altre punt favorable és que si hi hagués una filtració és molt més fàcil de localitzar que en làmines no adherides (imagineu una làmina de butil no adherida en una coberta plana, si entra aigua per un punt podria ser que corregués entre el formigó de arracades i la tela fins a trobar un punt de fàcil accés a l’interior; això faria difícil identificar el punt defectuós de la làmina)
impermeabilización-poliurea.jpg

2.2.1. Pintures bituminoses

En la majoria dels casos anomenades pintures asfàltiques, tenen bàsicament en la seva composició betum o brees dissoltes. Tenen, igual que les làmines bituminoses o asfàltiques, que estan protegides del contacte directe de la llum i és preferible que no estiguin exposades a canvis de temperatura molt grans. Es pot aplicar en calent o fred. Generalment requereix diverses mans d’acabat i una prèvia d’imprimació i preparació de la superfície.

L’avantatge d’impermeabilització mitjançant pintures bituminoses és que, en la majoria dels casos, és el mètode més econòmic. Tot i això, té el desavantatge que es forma una membrana poc resistent i que no tindrà una durabilitat excessiva. No suporta els raigs UV i s’ha de protegir de lacció del sol.

Alguns enllaços a empreses productores:

2.2.2. Projecció de poliurea

El material anomenat poliurea és un dels anomenats polímers sintètics, la solució de la poliurea pura la forma els següents components Poliamina i Isocianato. Té molt en comú amb el poliuretà i també es podria arribar a presentar com a material aïllant en certes variacions del producte.

Es pot aplicar en calent o en fred, però normalment s’aplica en calent. S’aplica mitjançant un sistema de projecció d’alta pressió; aquesta és l’aplicació més comuna. També es pot aplicar el producte (és una altra variant del producte) en fred mitjançant una plana.

Els avantatges del producte és que es crea una membrana flexible i resistent, que satisfà les irregularitats de la textura dels materials i s’adapta perfectament a les formes complexes. Els desavantatges daquest producte és el preu daquest. Aquí podeu trobar enllaços a fabricants:

Tecnopol

Mapei

3. Segons el tipus de sistema:

3.1. Coberta calenta

Se’n diu coberta calenta a la coberta on la impermeabilització està per sobre (a la part exterior) de l’aïllament, o simplement, no es compta amb aïllament. La làmina impermeable estarà exposada als canvis de temperatura climatològics.

3.1.1. Làmina exterior Autoprotegida

La reparació duna coberta amb una membrana autoprotegida és una manera barata i duradora de rehabilitar la impermeabilització duna coberta. La capa de protecció pot ser de molts tipus en funció de si serà transitable o no.

lamina-autoprotegida-asfaltica.jpg

3.1.2. Làmina bituminosa protegida amb una capa de paviment ceràmic

La capa impermeable es cobreix amb una base de morter i un paviment de rajola ceràmica o un altre tipus de rajola ceràmica.

3.1.3. Pintures de cautxú com a acabat final

Les pintures de cautxú són una emulsió aquosa a base de copolímers estirè-acrílics. Algunes tenen fibres de reforç, o fins i tot es poden aplicar amb malles de fibra de vidre. Té resistència al pas, però només per a cobertes visitables, per a un trànsit moderat.

Podeu consultar la fitxa tècnica d’un producte d’aquestes característiques aquí: Sika

2.2. Coberta invertida

Invertida perquè s’inverteix la posició tradicional de l’aïllament i la impermeabilització. La coberta invertida principalment es basa en els beneficis que aporta a nivell de durabilitat tenir aïllament tèrmic per l’exterior de la làmina impermeable. Com que la membrana està protegida per l’aïllament, aquesta no pateix canvis de temperatura i s’evita la pèrdua d’elasticitat progressiva i el deteriorament final.

Amb acabat de graves (no transitable)

L’acabat de graves protegeix l’aïllament tèrmic de l’acció climatològica i aporta pes sobre l’aïllament perquè no s’aixequi pel vent o la presència d’aigua. La funció de llast de les graves és fonamental ja que en cas que hi hagi precipitacions fortes podria surar l’aïllament sobre l’aigua que s’escorre per la impermeabilització. És important dimensionar el pes de les graves en funció del gruix d’aïllament que s’està col·locant.

Amb acabat flotant

A banda dels avantatges propis de la coberta invertida, també té els d’una coberta ventilada: funciona molt bé en climes càlids i molt assolellats. Igual que a les façanes ventilades, la capa d’acabat té una capacitat alta de dissipar l’acumulació de calor que arriba per radiació.

L’última capa d’acabat (poden ser rajoles ceràmiques, de formigó, etc.) es col·loca sobre uns plots i les peces es col·loquen sense rejuntar amb el que l’aigua circula per la capa inferior.

L’avantatge fonamental és l’acabat: pot ser completament plana 0% de pendent i l’absència de rejuntat fa que tingui un acabat molt net.
cubierta-invertida-flotante.jpg

 

Amb acabat de paviment ceràmic

La ceràmica de color cru és l’acabat tradicional i típic de Barcelona, fins i tot el Departament de Patrimoni de la ciutat ho exigeix als terrats de gran part de l’Eixample. És un acabat barat i fa que el terrat sigui transitable.

Coberta enjardinada

La coberta enjardinada compta amb un substrat final on creix la vegetació. És important que a les capes finals es compti amb un drenatge amb nòduls drenants entre geotèxtils abans del substrat orgànic.

2.3. Coberta inundada

La coberta inundada té una qualitat estètica molt apreciada. A la coberta inundada la impermeabilització és a sobre de l’aïllament, la làmina d’aigua que té des de 10cm d’alçada. És convenient col·locar una barrera de vapor sota l’aïllament per evitar condensacions.

iglesia-agua-tadao-ando.jpg

2.4. La coberta ventilada a la catalana

Aquest és un sistema tradicional de fer cobertes. No s’utilitza en la rehabilitació de terrats, però sí que hem considerat explicar-la perquè la majoria dels edificis des de principi de segle fins als anys 80 estan construïts amb aquest sistema. Segurament haureu vist a les façanes d’edificis antics diversos forats o petites rosasses a la línia de la coberta. Això són les ventilacions de la coberta, indispensables per garantir-ne la impermeabilització.

A sobre del forjat es realitza la càmera mitjançant uns envans anomenats conillers o colomers, amb buits entre els maons per permetre el pas de l’aire. Sobre aquests una última capa de paviment amb un gruix de diverses. Normalment tenen pendents entorn al 5 o el 10%.

La coberta catalana no té capa d’impermeabilització, la capacitat impermeable es confia en la capa de ventilació (una càmera d’aire que pot arribar a ser de 1 metre d’alçada) Un dels errors que es donen comunament en rehabilitar cobertes d’aquest tipus és tapar les obertures de ventilació amb la qual cosa s’agreuja el problema de les filtracions.

Contacta amb nosaltres perquè avaluem quin és el problema de la teva coberta i com reparar-la.