En aquest post recollirem les preguntes sobre els ajuts next generation a la rehabilitació d’habitatges que rebem habitualment dels nostres clients, qüestions que ens plantegem a Kaitek Arquitectura per a fer entenedor el tràmit de sol.licitud d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges dels fons next generation. Les respostes i interpretacions tenen caràcter informatiu, en cap cas són preescripcions tècniques.

Quin imports puc rebre amb la concessió d’ajuts Next generation per a la rehabilitació d’habitatges?

Ajuts per les obres de rehabilitació:

En aquests casos el tipus de cuanties es classifiquen per el tipus de millora energètica assolida en 3 nivells. Donat que aquest nivells de millora es calculen i valoren en una fase previa amb un  Certificat d’Eficiència Energètica que es realitza previament. Llavors això vol dir que amb un senzill certificat energètic i una petita valoració podem saber, previament a emprendre les obres, a quin imports podrem accedir.

  1. Si la millora energètica es del 30% (referit al consum d’energia primaria no renovable) el màxim precentatge de l’import de la obra és el 40% del total de la obra o 6.300€ per habitatge
  2. Si la millora energètica es del 30% (referit al consum d’energia primaria no renovable) el màxim precentatge de l’import de la obra és el 65% del total de la obra o 11.600€ per habitatge
  3. Si la millora energètica es del 30% (referit al consum d’energia primaria no renovable) el màxim precentatge de l’import de la obra és el 80% del total de la obra o 23.500€ per habitatge

Ajuts pel Projecte de rehabilitació:

El projecte es un document redactat per un tècnic competent i que és obligatori per obtenir subvencions. Ha de ser un tipus de projecte específic per aquest fi.

  1. Per a habitatges unifamiliars i plurifamiliars de menys de 20 habitatges: 700€ + 60€/habitatge amb una quantia màxima de 18.000 €
  2. Per a habitatges plurifamiliars de més de 20 habitatges: 1100€ + 40€/habitatge amb una quantia màxima de 30.000 €

Ajuts pel llibre de l’edifici:

El llibre de l’edifici es un document redactat per un tècnic competent i que és obligatori per obtenir subvencions.

  1. Per a habitatges unifamiliars i plurifamiliars de menys de 20 habitatges: 700€ + 60€/habitatge amb una quantia màxima de 1.900 €
  2. Per a habitatges plurifamiliars de més de 20 habitatges: 1100€ + 40€/habitatge amb una quantia màxima de 3.500 €
Certificat energètic

Les ampliacions de edificis o cases unifamiliars poden rebre ajuts dels fons Next Generation a la rehabilitació?

No. Els ajuts están destinats a la rehabilitació energètica. Per tant només poden ser beneficiàries d’ajuts les intervencions en edificis existents de tipus rehabilitació i/o reforma tal com es diu al RD 853/2021 . L’ampliació d’un habitatge no es una actuació de rehabilitació.

No obstant, si en l’actuació hi ha una part de reforma i rehabilitació aquesta part proporcionalment podrà ser objecte d’ajuts.

En quin moment es cobren els ajuts? podem cobrar els ajuts i després fer les obres?

El ajuts pels programes destinats al Llibre de l’edifici , la ITE i el projecte de rehabilitació es reben en el moment de la concesió de la subvenció. De manera que es podria arribar a un acord amb els tècnics que s’encarreguen d’aquests documents per a finançar part dels honoraris i començar a pagar d’una manera més còmoda.

D’altra banda, els ajuts pels programes a les obres es cobren en el moment de acabar les obres (que es quan les entitats que controlen la qualitat de l’edificació poden comprovar que s’han fet les obres d’acord amb el projecte de la sol.licitud) no obstant abans de començar les obres es pot saber si la concesió d’ajuts está otorgada. Es a dir: primer s’atorguen les subvencions, després s’executen les obres i finalment es cobren els ajuts.

Existeix algún tipus de finançament bonificat per executar les obres en el marc dels ajuts Next Generation?

Existeixen linies de finançament a Catalunya per a la rehabilitació dels edificis que ofereixen condicions molt avantatjoses. Aquestes línies fan el procediment d’obtenció del crèdit molt més senzilles. Els prèstecs no superaran un tipus fix del 5,25% a un termini de 10 a 15 anys. De fet alguns prèstecs es començaran a pagar quan ja s’han finalitzat les obres. És a dir, en molts casos l’estalvi en la factura energètica compensarà en gran mesura la lletra del crèdit.

Podeu trobar més informació al text del conveni signat per l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya, el Departament d’Economia i Hisenda i les entitats financeres.

Contacta amb nosaltres per a que gestionem els teus ajuts i posa la teva casa en forma