Obligatorietat i contingut del llibre de l’edifici

La normativa que regula el contingut y la forma del llibre de l’edifici dels edificis existents és el DECRET 67/2015 . És aquesta la mateixa normativa que que regula les ITE’s, les inspeccions dels edificis.

El cinquè capítol regula el llibre de l’edifici i s’estructura en dues seccions. La primera, regula el llibre de l’edifici dels habitatges de nova construcció que també s’aplica als edificis d’habitatges que són el resultat d’una gran rehabilitació. La segona, regula el llibre de l’edifici dels habitatges existents, que s’inicia amb el document de la inspecció tècnica de l’edifici (ITE) que regula aquest Decret.

La obligatorietat de formalitzar el llibre de l’edifici en edificis d’habitatges existents és a partir de la data de recepció de l’informe de la ITE. El deure de fer-ho recau en el propietari o comunitat de propietaris.

El llibre de l’edifici está constituït com a mínim pels següents apartats y/o documentació:

 1. Instruccions o recomanacions d’ús i manteniment de l’edifici i les seves instal.lacions
 2. L’arxiu de documentació
 3. El registre d’incidències

Instruccions d’ús i manteniment de l’edifici

En aquest document es fa un recull exahustiu dels sistemes de l’edifici i se’n proposa una metodologia de manteniment. L’objectiu es allargar la vida útil de l’immoble i minimitzar les operacions de reparacions costoses per falta de manteniment. També s’hi indica quin tipus de profesional hauria de realitzar aquestes operacions.

Les instruccions d’ús i manteniment com a mínim han d’especificar:

 1.  Quin és l’ús dels elements de l’edifici i com s’han de utilitzar adequadament
 2. Un recull exhaustiu de les operacions que s’han de realitzar amb indicació de la periodicitat
 3.  Si hi ha incidències o modificacions en l’edifici, s’ha d’incorporar documents que alterin el manteniment proposat inicialment

Arxiu de documents del Llibre

 1. La Inspecció Técnica de la Edificació ITE
 2. Document justificant de l’entrega a l’Administració de la ITE
 3. En cas que procedeixi, el comunicat de situacions de risc
 4. Programa de Rehabilitació 
 5. En cas que procedeixi, els certificats finals d’obres de totes les obres que s’executin a l’edifici
 6. En cas de disposar-ne: Certificat d’Aptitud
 7. Certificat d’Eficiència Energètica en cas de disposar-ne. Per accedir als ajuts next generation serà obligatori tenir-lo.
 8. Les instruccions o recomanacions d’ús i manteniment de l’edifici i les seves instal.lacions
 9. Documentació acreditativa d’haver realitzat les operacions de manteniment o reparació obligatòries
 10. Pressupostos i contractes d’obres
 11. Pressupostos i contractes de técnics
 12. Certificats d’estar inscrits al Registre d’instal.lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya de les instal.lacions que ho requereixin. Electricitat, gas, combustibles, ascensors, etc.
 13. Certificats de Inspeccions Técniques de les instal.lacions esmentades en el punt anterior.
 14. Altra documentació que sigui rellevant per al coneixement de l’estat de l’edifici.

El registre d’incidències del llibre de l’edifici

El registre d’incidències es com la caixa negra de l’edifici, tots els esdeveniments que afecten a l’edifici i poden alterar la propietat, el ús que se’n dona, la seva forma o distribució i el seu funcionament. S’hi han de consignar els detalls tècnics i administratius.

 1. Els ajuts als que ha accedit l’edifici al llarg de la seva vida. S’hi ha d’especificar la data de sol.licitud, de concessió i l’ens que otorga aquests ajuts. També les característiques de les actuacions subvencionades
 2. Els seguros que l’edifici té contractats (per a l’edifici complert o per a les seves parts comunitaries), la seva identificació i l’objecte.
 3. L’acta de lliurament del llibre de l’edifici dels promotors als adquirents o al president de la comunitat de propietaris
 4. Canvis dels òrgans constituents de la comunitat de propietaris o de propietat de l’edifici si és un únic propietari
 5. Les actuacions de reforma o rehabilitació que s’hi han dut a terme
 6. S’hi han d’apuntar totes les incidències que modifiquin les dades del llibre i així mateix el que es cregui convenient amb l’objectiu de ampliar la informació inicial.
 7. Es important que cada una de les incidències apuntades tingui una numeració, la data i un breu resum clar i entenedor de l’assumpte tractat.

Subvencions al llibre de l’edifici

Actualment i segons l’article 53 del  RDL 853/2021 es defineixen unes quantitats màximes de subvenció: En cas d’habitatges unifamiliars i edificis plurifamiliars de fins a 20 habitatges: 700 euros, més una quantia de 60 euros per habitatge. En cas d’edificis plurifamiliars de més de 20 habitatges: 1.100 euros, més una quantia de 40 euros per habitatge, amb un topall màxim de subvenció de 3.500 euros.

També s’hi especifica que si no es disposa de la ITE en la data d’entrada en vigor de la convocatòria es pot optar a un increment en la subvenció del 50%. Sempre i quan s’elabori i es registre el nou ITE.