El SATE és un sistema constructiu de façana que es pot utilitzar tant per a obra nova com per a rehabilitacions. En els darrers anys hi ha hagut un auge del SATE en obres de rehabilitació. La rehabilitació amb SATE compleix dos requisits constructius:

 1. Soluciona la manca de continuïtat, l’envelliment i altres deficiències del revestiment superficial de la façana, fent-la més impermeable a l’acció de la pluja i protegint-la del sol.
 2. També fa que millori enormement el comportament energètic.

Si heu realitzat la ITE i s’han detectat deficiències a la façana, rehabilitar la façana del vostre edifici amb el sistema SATE és una de les millors opcions al camp de la construcció.

“Té un molt bon acabat i en uns anys començareu a recuperar els diners invertits per l’estalvi en costos energètics”

esquema-sistema-sate-fuente-idae.jpg

Esquema del sistema SATE. Font IDAE.

Constructivament, què és el SATE?

El SATE, com el seu nom indica és Sistema d’Aïllament Tèrmic per l’Exterior. Les sigles en anglès són ETICS, Exterior Thermal Insulation System. Les sigles fan referència a la posició de l’aïllament dins del sistema de façana, la qual cosa com veurem pot tenir molta importància en els avantatges del propi sistema.

Hi ha diferents tipus de SATE en funció del seu component principal, l’aïllament, que pot ser: llana de roca, EPS poliestirè expandit, XPS poliestirè extruït i altres aïllaments no convencionals com ara el suro.

Forma de col·locació 

El SATE es pot col·locar amb ancoratges mecànics, espigues, o adherit, o amb les dues solucions de fixació.

SATE coteterm

Components SATE.

L’especejament de les planxes ha de ser al tresbolillo oa trencajunta  (veure esquema 1), els ancoratges s’han de col·locar com al gràfic adjunt (veure esquema 2). Els cantons han de fer-se també trencant la junta, és a dir, evitant sempre que la junta tingui continuïtat vertical a la cantonada (veure esquema 3). A les finestres i la resta de buits en general s’ha de tenir en compte que les juntes horitzontals o verticals dels panells aïllants no coincideixin amb les arestes que delimiten el buit (vegeu l’esquema 4). Les cantonades s’han de reforçar amb malla de fibra de vidre, per evitar trencaments (vegeu l’esquema 5).

esquema montaje - despiece general - ea etics

Esquema 1. Especejament panells aïllament.

esquema montaje - anclaje patron - ea etics

Esquema 2. Col·locació correcta d’ancoratges.

esquema montaje - despiece esquina - ea etics

Esquema 3. Especejament de cantonada.

esquema montaje - despiece ventana - ea etics

Esquema 4. Situació correcta dobertura.

esquema montaje - refuerzo diagonal - ea etics

Esquema 5. Col·locació reforços cantons obertura.

A la figura es pot veure l’espiga de fixació i els elements propis del sistema.

elementos sistema 00 - Espiga-Wall-Termelementos sistema 01 - fuente IDAE

Detalls del sistema

Com tot sistema que es preï, els detalls singulars estan definits pels tècnics de cada casa comercial que exploti el sistema. El projectista i l’instal·lador ha de tenir una cura especial amb aquests ja que en aquests punts és on podríem trobar-nos amb problemes en el futur. De tots els detalls tipus cal destacar la importantància dels següents detalls en resolucions de lliurament de diferents paraments constructius:

 1. Detall de secció vertical de la façana amb el terra (detall 1)
 2. Detall de secció vertical de façana amb terra i continuïtat amb l’aïllament de soterrani (detall 2)
 3. Detall de secció vertical en canvis de pla a les façanes (detall 3)
 4. Detall de secció vertical de lliurament de la façana amb l’ampit de la coberta i aboca-aigües de coronació (detall 4)
 5. Detall de secció horitzontal de lliurament en brancals en finestres, en finestres enfonsades respecte al pla exterior de façana(detall 5)
 6. Detall de secció horitzontal de lliurament en brancals en finestres, en finestres enfonsades respecte al pla exterior de façana (detall 5)
 7. Detall en axonometria del lliurament de l’abocador amb les brancals, amb resolucions per evitar rajoles tant al desguàs lateral com frontal (detall 6)

NOTA: Els detalls del fabricant no són exhaustius, moltes vegades el tècnic els ha d’adaptar a cada situació concreta. Cal tenir en compte que el SATE és un sistema senzill, només cal conèixer els punts en què una bona resolució de detall és important.

Detalle encuentro fachada suelo 02 - ea etics

Detall 1. Façana amb el terra vertical.

Detalle encuentro fachada suelo 01 - ea etics

Detall 2. Façana amb el terra i soterrani vertical.

Detalle encuentro fachada dif grosores - ea etics

Detall 3. Façana canvi pla vertical.

Detalle encuentro fachada antepecho cubierta - ea etics

Detall 4. Façana amb coberta vertical.

Detalle encuentro fachada ventana reundida - ea etics

Detall 5. Façana en obertura enfonsada horitzontal.

Detalle encuentro fachada ventana exterior - ea etics

Detall 6. Façana en obertura alineada horitzontal.

Detalle formacion fachada vierteaguas ventana - ea etics

Detall 6. Façana en obertura axonomètrica.

Protecció contra la humitat SATE

La façana SATE compleix amb la més alta exigència del CTE (codi tècnic de l’edificació) la normativa obligatòria i de referència a Espanya. Associat a un full principal d’obra de fàbrica (maó perforat) conformant una façana B3 + C1, aquest sistema té un grau d’impermeabilitat 5, això és el nivell més alt que preveu la normativa.

CTE DB HS - tabla 2 7

Taula 2.7 CTE DB HS1

Valoració econòmica i comparativa del SATE

Comparem una façana de SATE contra una façana de doble fulla amb càmera d’aire sense ventilar convencional amb els preus de la base de dades de l’ITEC (rehabilitació obres tipus PEM 600000 a Barcelona) en una suposada actuació de rehabilitació, en què volem solucionar humitats de condensació i reduir la despesa energètica. Cal tenir en compte que aquests números comparatius són teòrics ja que no s’hi inclouen gaires variables (per exemple desmuntar mobiliaris, preparació del suport per l’exterior, gestió de residus, etc…)

Les actuacions que es comparen són:

 • Trasdossat per l’interior, seria equivalent a una façana convencional, que compon de fulla pesada per l’exterior de maó de mig peu (maó perforat, gero a Catalunya) preexistent i l’aïllament d’EPS 120 mm a la cambra d’aire ( interromput a cada planta pels forjats) creada amb un envà de maó buit doble.
 • La façana SATE es compon de la fulla principal pesada de maó de mig peu perforat (igual que en el cas anterior) preexistent i un aplacat de panells d’EPS de 120 mm de gruix, fixats amb tacs especials

Segons els bancs de preus el cost de fer un trasdosat per l’interior per tenir la façana aïllada convencional són: el full interior de maó de 34,63 €/m2 + l’aïllament EPS 17,33 €/m2 + arrebossat exterior de façana 16 ,71 €/m2= 68,67 €/m2. D’altra banda el preu de la façana SATE  55,44 €/m2 + possible repercussió de la bastida 15€/m2 = 70,44 €/m2 (suposem 20 veïns una façana de 20 mx 20 m que serien 400 m2 i un cost final de la bastida de 6000 euros, això suposaria una repercussió addicional de 15 €/m2).

En resum: el preu en aquesta hipòtesi seria de 68,67 €/m2 del sistema de trasdossat interior amb aïllament a façana convencional, contra els 70,44 €/m2 del sistema SATE per l’exterior.

Per quin motiu hauríem de triar el SATE? Això depèn de molts factors: si hi ha una impossibilitat de guanyar espai a la façana per l’exterior (per les normes urbanístiques) el sistema s’hauria de descartar, per exemple . Però si no volem perdre espai a l’interior dels nostres habitatges, si volem anul·lar els ponts tèrmics i perllongar la vida útil de l’estructura i no hi ha cap impediment constructiu, la solució idònia és el SATE valorant-ne el preu.

Hi ha sistemes millors quant a l’eficiència energètica? Sempre depèn de cada cas; per exemple la façana ventilada en casos de zones molt assolejades seria més adequada, però el cost del sistema es podria doblar.

Comportament energètic del SATE i la seva amortització

La rehabilitació energètica d’un edifici plurifamiliar amb uns gruixos de SATE a les zones climàtiques més benignes a l’hivern d’Espanya A, B, C (Barcelona per exemple) amb els gruixos òptims per a una casa passiva (15-20 cm) o en el cas de les zones D, E  (Soria o Viella per exemple) amb els gruixos òptims per a una casa passiva (25 – 30 cm) pot suposar uns estalvis per habitatge considerables.

Utilitzant gruixos d’aïllament propis per a una casa passiva es podria arribar a estalvis en consum de calefacció de fins al 60 – 70%.

Per calcular l’amortització de la inversió tindrem en compte l’estalvi en consum de calefacció pot ser del 60%, el percentatge d’interès 2,5% (per valorar el cost d’oportunitat) i l’increment del preu de l’energia previst és al voltant 2,9%.

Com veieu al gràfic 1, l’amortització de la inversió es produeix als 5 anys. O sigui que a partir de llavors estaríem “estalviant” 7200 euros anuals.

Els càlculs previs considerats són els següents per a la comunitat de veïns d’estudi (plurifamiliar amb 20 habitatges, façana de 400 m2 situat a Barcelona) el cost d’instal·lació del SATE pot ser de 34.176 € (28.176 € de cost d’execució material + 6000 € de llicències d’obra i tècnics) i tenim en compte que la despesa energètica anual de calefacció a Barcelona pot ser de 600 € per veí, amb una despesa global de 12.000 €.

amortizacion rehab sate - itearquitectes

Gràfic 1. Estudi amortització.

 

Acabats del SATE

Els acabats de SATE són molt variats. Atès que l’acabat és continu d’arrebossat podem trobar totes les variants que li són pròpies a l’arrebossat. Hi ha arrebossat de ciment, de calç i altres morters. Amb tots aquests acabats de textura podem fer la combinació que es vulgui amb colors duna carta de colors del fabricant.

acabado textura - estuco coteterm parez

Acabat estuc. Marca Coteterm.

acabado textura - fratasado coteterm parez

Acabat remolinat. Marca Coteterm.

acabado textura - rayado coteterm parez

Acabat ratllat. Marca Coteterm.

acabado textura - gota 2 coteterm parez

Acabat amb textures diverses. Marca Coteterm.

acabado textura - gota coteterm parez

Acabat amb textures diverses 2. Marca Coteterm.

acabado textura - arido coteterm parez

Acabat amb àrids projectats. Marca Coteterm.

Avantatges i inconvenients respecte a altres sistemes

El principal avantatge d’aquest sistema és la minimització dels ponts tèrmics i la reducció d’un full de façana (per això comporta aquesta simplificació a nivell econòmic, de control d’obra, residus, etc.)

Els principals inconvenients són: la debilitat a accions vandàliques o d’accions mecàniques fortes sobretot podrien afectar els sòcols i plantes baixes. Això es pot solucionar amb aplacats de ceràmica o petris per dotar-lo de més resistència als impactes.

Garantia i fabricants

Garanties del sistema

El Sate pot veure’s simplement com un panell d’aïllament fixat a un full de maó revocat exteriorment amb morter. Tanmateix, com hem vist anteriorment, no tot és tan senzill com sembla, i la senzillesa d’acabat amaga la dificultat i el virtuosisme en l’aplicació. Per aquest motiu els més importants fabricants de SATE (que són també fabricants d’aïllament) compten amb el DIT (Document d’Idoneïtat Tècnica) o algun altre certificat de qualitat del sistema, atorgat per algun organisme de reconegut prestigi dins del camp de la construcció, l’Institut de Ciències de la Construcció Eduardo Torroja IETCC o l’Institut de Tecnologia de la Construcció ITEC per exemple.
 

instituto-de-ciencias-de-la-construccic3b3n1.jpg

Extracte el Document d’idoneïtat per a SATE Coteterm

Aquí us adjuntem la guia de l’IDAE (Institut per a la Diversificació i l’Estalvi de la En expliquen de manera genèrica les característiques del sistema i els avantatges de la seva aplicació en casos de rehabilitació dedificis.

Exemples d’obres construïdes

Amb el SATE es pot obtenir qualsevol tipus de forma geomètrica, es poden fer tant façanes llises i d’aspecte homogeni com realitzar motllures i encoixinats en façanes d’aspecte més clàssic.

Ejemplos acabados - Fran Silvestre arquitectos - casa calpe sate

Obra nova de Fran Silvestre arquitectes. Marca Weber.

Ejemplos acabados - plaza lealtad madrid - detalle

Rehabilitació plaça lleialtat madrid, detall. Marca Weber.

Ejemplos acabados - plaza lealtad madrid

Rehabilitació plaça lleialtat madrid. Marca Weber.

_AG_5361web

Casa a Girona de A Room Arquitectes. Marca weber.

Alguns dels fabricants de SATE més importants

Weber

Sto

Baumit

Coteterm

Rockwool

NOTA:Els gràfics que es publiquen en aquest post sobre detalls i esquemes de muntatge estan extrets de la EAE Guia europea per a l’aplicació de SATE , podeu consultar el dossier complet aquí