Com vam veure en un post anterior la impermeabilització de les cobertes (en concret cobertes planes o terrasses) pot ser de molts tipus .

Al article d’avui explicarem com fem impermeabilitzacions correctament amb làmines bituminoses. Explicarem dos tipus:

  • Bicapa autoprotegida, per a cobertes no transitables
  • Bicapa amb protecció pesada i acabat de rajoles

Com vam dir, les làmines més conegudes són les pintades amb cautxú armat amb vels de fibra de vidre, pintures de poliurea i les làmines asfàltiques i les EPDM. A aquest article descrivim una obra que realitzem mitjançant tela d’EPDM.

Convé aclarir que bàsicament utilitzarem dos tipus de làmina en quant a la seva composició química: les elastomèriques  SBS i les plastomèriques APP. Ambdues làmines són làmines LBM, és a dir làmines de betum modificat. Les plastomèriques tenen pitjors prestacions elàstiques (per això s’anomenen plàstiques) però resisteixen més la calor, únicament les utilitzarem quan hagin de anar protegides, per a usos auxiliars que no tinguin gaires prestacions.

Sigui com es el tipus de coberta triada, és molt important saber que les làmines asfàltiques es veuen afectades per l’exposició directa a la intempèrie i sobretot pateixen els canvis tèrmics accentuats que es donen als terrats. Aquestes làmines tenen una elasticitat menor que les lámines EPDM i solen presentar símptomes de fatiga abans: per aquest motiu cal protegir-les de l’exposició directa al sol ia les pluges, reforçar-les a les cantonades i punts singulars (això ens portarà a realitzar sempre doblegats de làmina i solapes, també a construir mitges canyes per suavitzar arestes i els seus conseqüents sol·licitacions mecàniques)

Coberta autoprotegida no transitable

Imagen que contiene captura de pantalla Descripción generada automáticamente

Especificacions

Serà una coberta d’impermeabilització bicapa adherida al suport, amb una imprimació bituminosa prèvia. La impermeabilització la formarà dues làmines elastomèriques de 30 kg/m2 inferior i 40 kg/m2 la superior, a més per millorar la seva resistència mecànica les làmines aniran armades amb vel de fibra de vidre (FV). Atès que aquest sistema no porta una capa de paviment final, la protecció contra les inclemències climàtiques l’aportaran les partícules mineralsque recobreixen la darrera capa d’impermeabilització.

Aplicacions

Aquest tipus de cobertes es fan servir en casos en què l’accés i trànsit per la terrassa serà molt restringit, diguem que seran visitables únicament per fer treballs de manteniment.

En aquest cas és recomanable fer servir el sistema de làmines elastomèriques atès que normalment estaran exposades a moviments tèrmics elevats.

Imagen que contiene electrónica Descripción generada automáticamente
Detall de trobada amb el peto de la coberta o elements verticals
Imagen que contiene electrónica Descripción generada automáticamente
Detall de construcció de la junta de dilatació

Coberta transitable dús privat

Imagen que contiene captura de pantalla Descripción generada automáticamente

Especificacions

Exactament utilitzarem un sistema d’impermeabilització bicapa adherit al suport prèvia imprimació bituminosa. La impermeabilització la componen dues làmines plastomèriques de 30 kg/m2 inferior i 40 kg/m2 la superior. Abans de col·locar el planxé de paviment és indispensable col·locar una làmina geotèxtil que farà de separadora amb el morter, ja que aquest es dilatarà independentment pels canvis tèrmics de la terrassa i si no estiguessin separades es podria esquinçar la làmina.

Aplicacions

Aquest tipus de cobertes són les típiques terrasses d’un edifici plurifamiliar, indicades per ser transitables per persones i per posar taules i cadires, no tindran grans moviments ja que no són grans draps de coberta, no estan molt exposats a sol·licitacions mecàniques per moviment i acaben protegides per un aïllament tèrmic i el planxé i acabat final.

Detall de trobada amb el peto de la coberta o elements verticals
Detall de construcció de la junta de dilatació
Detall de construcció de l’embornal

Contractes i impermeabilitza casa teva amb garanties

Tant si necessites projecte i adreça d’obra com si necessites que et passem pressupost i fem l’obra amb uns professionals qualificats. Pots contactar amb nosaltres i et explicarem quina és la nostra manera de treballar.

I oblida’t d’impermeabilitzar la teua coberta per molts anys!