Treballar a Barcelona ens agrada molt perquè és el municipi on més treballs realitzem i ens movem com a peix a l’aigua. La quadrícula de l’Eixample de Barcelona la coneixem com el palmell de la nostra mà. Sabem com són constructivament els edificis de l’eixample de principi de segle, on hi ha els polígons d’habitatges dels 70, i quines són les zones on hi va haver autoconstrucció a mitjan segle.

Contacta amb nosaltres per encarregar la ITE del teu edifici a Barcelona.

L’edifici que acabem d’inspeccionar és a un dels carrers principals de Barcelona, l’Avinguda de Madrid.

ite-edificio-barcelona-avenida-madrid.jpg

L’entorn i els antecedents

L’avinguda Madrid, juntament amb la Travessera de les Corts és la principal comunicació que embasta el teixit del barri de Sants, les Corts en el sentit NE-SO connectant aquests barris amb l’Eixample i Collblanc. Els edificis que trobem en aquesta via a les nostres inspeccions són relativament nous i amb bones qualitats constructives, els habitatges tenen dimensions generoses, amb amplis balcons i unes vies públiques amb arbrat generós, això ens indica que és una zona amb un nivell econòmic mitjà alt dins de la ciutat. L’edifici objecte de la ITE és del 1967, amb la qual cosa hauria d’haver passat la ITE el 2012.

L’edifici

A la inspecció hem observat que és un edifici que es conserva força bé. Es tracta d’una edificació entremitgeres a l’illa de Barcelona, ​​d’11 plantes d’alçada i un soterrani, dos patis interiors i un nucli de comunicació vertical.

L’estructura

Estructura vertical de pilars de formigó armat, estructura horitzontal de forjats unidireccionals de biguetes de formigó, escala aparentment de
llosa de formigó armat.

L’envolupant

Façanes de 30 cm aprox. a carrer i 15 cm aprox. a patis i interiors. Façana F01. Façana amb un acabat aplacat de “gresite”, amb revocats i revestiments de pedra al basament. Probablement la façana té dues fulles i una càmera d’aire. Façana F02. Façana d’acabat revocat pintat. Probablement amb dues fulles ceràmiques i càmera daire.

Coberta P05, T01, T02, T04, T06 i T07. Coberta plana transitable amb acabat ceràmic. Aparentment és una tipologia “catalana” amb envans conills i ventilació de la càmera. Coberta T03. Entarimat de fusta sintètica, sobre pilots aparentment, construït sobre la coberta preexistent de rajola. Coberta C1. Coberta lleugera inclinada amb acabat de làmina ondulada de plàstic amb estructura metàl·lica. Desguàs sobre coberta T5. Coberta C2. Coberta amb panell sanditx inclinada. Desguàs sobre coberta T01. Coberta pati P01. Vidre de seguretat sobre estructura metàl·lica. Coberta C03. Coberta d’acabat làmina ondulada de plàstic, amb estructura metàl·lica, desguàs a la coberta T8. Coberta T08. Coberta amb acabat ceràmic. Es desconeix si teniu càmera d’aire, desaigua a pati interior sobre façana F02. Coberta P02. Coberta inclinada amb acabat de làmina ondulada plàstica translúcida sobre estructura metàl·lica.

Pati P02. Pati interior de dimensions aproximades 5×5 m, cobert amb coberta inclinada translúcida (veure coberta P02). Pati P04. Coberta coberta de rajola. De molt petites dimensions únicament per a ventilació banys. Pati P03. Pati interior de reduïdes dimensions, per a ventilació de banys. Coberta de rajola. Façanes de 15 cm aprox. d’una sola fulla revocades i pintades exteriorment. Pati P01. Pati interior de dimensions aproximades 5×5 m, conté la caixa de l´ascensor, cobert amb coberta inclinada translúcida (veure coberta P01). Façanes de 15 cm aprox. d’una sola fulla revocades i pintades exteriorment.

Solera S1. Acabat vernís impermeable sobre una base aparentment de solera de formigó. Es desconeix si hi ha drenatge o impermeabilització.

Mur contenció soterrani. Probablement de formigó armat pintat interiorment.
Mitgera M02. Mitgera probablement de gero, enguixat i pintat interiorment.

Les fusteries, en general, són d’alumini sense trencament de pont tèrmic però amb doble vidre.

Com a observació: l’envoltant es troba en general en bon estat, però té poc aïllament tèrmic i poca estanqueïtat. Tot i que per a un clima benigne i temperat com és el de Barcelona no suposa un inconvenient per als veïns.

Les instal·lacions

Les instal·lacions han estat examinades a la inspecció de l’edifici. Té centralització de comptadors en un quart comunitari a la instal·lació elèctrica. També té una instal·lació de fontaneria amb comptadors centralitzats. La instal·lació de gas té els comptadors centralitzats a coberta. La producció de calor per a ACS i calefacció es fa fonamentalment amb calderes de gas natural individuals, la majoria no són de condensació i la distribució de calor és mitjançant radiadors. Entorn del 40% té bomba de calor amb split per a producció d’aire fred.

En general les instal·lacions es troben en bon estat.

Consulta les tarifes per al teu ITE a Barcelona al millor preu

ITE-215-precio-figura