Hi ha una pregunta molt comuna que ens fan als tècnics quan estem projectant una reforma o una rehabilitació d’un edifici. On puc posar la màquina exterior de l’aire condicionat? Per què no ho puc posar al balcó? Perquè no puc posar-lo a sobre de la porta d’accés?

A continuació expliquem algunes ordenances que poden influir en aquests criteris de disseny:

Ordenança de Medi Ambient de Barcelona

Es pot realitzar a façana l’evacuació dels “aires enrarits” oa temperatura diferent de l’ambient sempre que es compleixin les condicions següents:

  1. Que les velocitats de sortida de l’aire siguin superiors o iguals a 1 m/s i iguals a 4 m/s. Que les velocitats residuals d’aquest aire siguin 0,5 m/si el salt tèrmic inferior a 5ºC en relació amb la temperatura ambient, mesures en qualsevol punt a menys de 50 cm de qualsevol obertura practicable oa menys de 2 metres de l’alçada del terra o de la vorera, si és transitable.
  2. Si no es pot complir això, l’evacuació de l’aire es farà per la coberta de l’edifci (a 1 metres d’alçada de tota edificació que estigui a una distància horitzontal de menys de 10 m)

Ordenança del Paisatge Urbà de Barcelona

El departament de patrimoni, o el departament de llicències, és competent per denegar una llicència perquè el projecte d’obres que presentem té l’aire condicionat sense integrar-se als elements arquitectònics de l’edifici. Fins i tot si l’edifici està catalogat pot obligar a instal·lar-lo a zones ocultes destinades a fi d’albergar instal·lacions.