ite-arquitectes-fachada-fisura01.jpg

La imatge superior és molt eloqüent, la prova més clara que examinant la forma i el desenvolupament conjunt del que anomenarem quadre de fissuració es pot determinar què ha estat el causant.

En el cas anterior la causa de les esquerdes és lacció dun terratrèmol ja que la forma de creu és inconfusible.

Les fissures tenen un llenguatge i si el coneixem podrem saber quina patologia constructiva les està causant. A l’article d’avui examinem somerament alguns dels casos més corrents. En el transcurs de les ITES que realitzem hem trobat una gran casuística de fissures, en la major part dels casos són esquerdes que no requereixen un seguiment i de vegades ni tan sols reparació. No obstant això, n’hi ha algunes que poden requerir una acció urgent.

Quadre de fissuració

Per saber la causa d’una fissura no cal mirar només aquesta fissura, ja que és probable que el defecte o patologia que la causa estigui provocant el mateix nombre de fissures a l’edifici. Examinant el conjunt de fissures el seu origen serà molt més fàcil de determinar. Per exemple, imaginem una patologia mèdica que tingués com a símptoma febre i tos; la causa de la febre i la tos poden ser molt diverses des d’un simple refredat a una pneumònia, una patologia (pneumònia) causa símptomes (tos febre, etc.); una cosa semblant passa al camp de la construcció:  les fissures són símptomes (tenen una forma, un desenvolupament i unes característiques determinades) i cal valorar-los en conjunt per esbrinar la patologia. Al conjunt de fissures d’un edifici se’l pot anomenar quadre de fissuració.

 

Observeu que, a la imatge de la dreta, en groc es marquen les fissures que origina una acció que està indicada amb la fletxa en vermell. Hi ha hagut un descens de la cantonada, motivat per l’acció marcada en vermell. Això originarà un trencament de tots els elements rígids (els envans ho són) que no poden assumir amb la seva elasticitat una deformació.

Estudiant el mateix cas, com podem veure a la imatge acolorida de l’esquerra la forma d’aquestes quatre fissures als quatre envans que conflueixen al centre, veurem que tenen una forma parabòlica – línia en vermell – el “focus” – cercle groc – el qual (aproximadament) indica on hi ha l’origen de la fissuració.

Posteriorment caldrà deduir amb un raonament constructiu per quin motiu es pot haver produït una acció cap avall, o el que és el mateix: un descens d’aquest punt. Podrà ser una fletxa del forjat (el terra ha baixat en aquest punt), pot ser també degut a un seient de la fonamentació en un pilar que se situï en aquest punt.

Tipus de fissures segons la forma

Fissures inclinades

L’aparició de fissures inclinades es pot interpretar com que l’acció que genera aquesta fissura és excèntrica o llunyana a l’element. Això s’entén perfectament analitzant un quadrat hipotètic de l’element fisurat i aplicant les accions que es produeixen als vèrtexs. Observeu l’anàlisi d’un seient excèntric a la imatge inferior:

ite-arquitectes-fisuras-inclinadas

Són aquestes darreres les fissures més habituals, la causa de les fissures assentaments diferencials

Fissures en creu

Quan un edifici pateix l’acció d’un terratrèmol, les accions estructurals que s’hi exerceixen són les que generen uns moviments horitzontals alternatius. Imagineu unes copes sobre unes estovalles i l’estirem d’una banda i d’una altra alternativament. Això fa que la fissura que apareix inclinada cap a un costat es reprodueixi simètrica cap a laltre. Mai, per sort, ens hem trobat en inspeccionar un edifici amb aquest tipus de fissures.

ite-arquitectes-terremoto-fisura-latimes

Fissures ortogonals

Les fissures ortogonals, aquelles que tenen un desenvolupament geomètric paral·lel o perpendicular a l’element constructiu en què apareixen, poden aparèixer per molts motius, a continuació n’esmentem alguns:

  • Fallada de pilar per compressió

Aquesta és una fissura molt greu, ja que indica que lestructura pot estar propera al col·lapse. L’evolució d’aquestes fissures des de la seva aparició fins al desenvolupament complet i el col·lapse pot ser molt ràpida. A les imatges es pot apreciar com el reforç dels pilars s’ha realitzat amb un enfaixat metàl·lic.

Sí, en construcció passa com a l’halterofília, per augmentar la resistència a una acció vertical n’hi ha prou amb col·locar una bona faixa en el sentit horitzontal.

ite-arquitectes-fisura-pilar-compresion

  • Trencament per voreig d’un element murari

Aquesta és una fissura que, com l’anterior és molt greu, sobretot si es tracta d’un mur de càrrega. Es produeix o bé quan el mur és molt esvelt ia la mínima excentricitat de la càrrega es generen accions horitzontals encara que prou gruixut per resistir la tensió vertical.

  • Fissura horitzontal en un envà per la fletxa del forjat inferior i el pengi de l’envà del sostre

fisura-tabique.jpg

  • Fisura horitzontal de façana per la dilatació del terrat.

A les inspeccions tècniques de l’edifici que realitzem aquesta fissura és de les més comunes.

fisura-horizontal-dilatacion-cubierta

  • Fisures d’oxidació d’armadures en elements de formigó armat. A la foto s’aprecia l’ensurt que ens portem a la inspecció de l’edifici quan vam descobrir aquesta biga, la qual estava sota coberta i exposada a filtracions motivades per una mala impermeabilització. Les armadures longitudinals es veien a primera vista perquè el formigó s’havia desprès. El motiu d’aquestes fissures és que l’òxid augmenta en gran proporció el volum de l’acer i provoca una acció sobre el formigó que genera el trencament. Els edificis construïts amb formigó armat són susceptibles de tenir aquesta patologia.

ite-arquitectes-oxidacion-estructura-hormigon-fachada.jpg

Fissures generalitzades

Les fissures generalitzades són aquelles que es produeixen a la globalitat del sistema. Un exemple és la característica fissura en forma de “mapa” o trama més o menys regular que apareix als materials subjectes a retraccions i dilatacions (per l’acció d’agents climàtics) o pel curat del propi material (el formigó)

  • Fissura per dilatació i retracció d’un paviment envellit. A la imatge inferior.

ite-arquitectes-fisura-suelo-mapa

  • Fisura per contracció de forjat d’un paviment de formigó. A la fotografia inferior ho podeu veure. Això passa perquè no s’han previst les juntes de retracció adequades per contrarestar aquesta propietat del formigó. A les inspeccions que realitzem normalment les trobem als paviments de formigó dels pàrquings o trasters.

fisura-retraccion-hormigon