La inspecció de l’edifici

A la inspecció de l’edifici apreciem que l’edifici està delimitat per una façana principal al carrer Sant Gabriel, una façana posterior, una mitgera en contacte directe a cada lateral i una coberta principal inclinada

Disposa d’un celobert interior que recorre totes les plantes de l’edifici des de la planta entresòl fins a la planta àtic. L´edifici disposa de 2 patis posteriors sobre coberta plana transitable.

Hi ha un pati de ventilació cobert per una coberta inclinada. La planta baixa està destinada a ús comercial o de magatzem i la resta de plantes estan destinades únicament a ús residencial.

ITE-ED~1.JPG

L’entorn, antecedents de l’edifici

És un edifici construït el 1970, emplaçat al barri de Roses Castellbell de Sant Feliu de Llobregat. Consta duna planta baixa i tres plantes pis destinades a habitatges. L’edifici disposa de quatre habitatges per planta, deixant un total de vint-i-un entitats.

L’edifici (estructura, envolupant, instal·lacions, etc.)

L’estructura vertical

L’estructura vertical de l’edifici es compon amb una estructura de murs de càrrega probablement d’obra de fàbrica de maó perforat

L’estructura horitzontal

Es compon per forjats de bigues de formigó prefabricat amb cassetons plans de ceràmica enguixats inferiorment

L’envolupant

Façana principal de l’edifici és d’aproximadament 30 centímetres de gruix, probablement de dues fulles d’obra de fàbrica ceràmica, sense aïllament tèrmic. Disposa d´un acabat de morter monocapa a les plantes pis i d´un aplacat de pedra a la planta baixa.

Façana posterior d’aproximadament 30 centímetres d’espessor, probablement de dues fulles d’obra de fàbrica ceràmica, Sense aïllament tèrmic. Disposa d´un acabat de morter monocapa.

Mitgera exposada, probablement d’aproximadament 15 centímetres d’espessor, d’un full d’obra de fàbrica ceràmica. No disposa d’envà pluvial.

Mitgera en contacte directe amb l’edifici confrontat, probablement d’uns 15 centímetres de gruix, sense aïllant tèrmic. Disposa d’una acabada d’enguixar i pintat a la cara interior.

Còtil de llum interior, delimitat per façanes d’aproximadament 15 centímetres de gruix amb un acabat d’esquerdejat i pintat. Disposa d’una coberta plana transitable a la planta baixa, amb un acabat de rajola ceràmica, que desguasa per un embornal ubicada al centre del pati.

Coberta inclinada sobre forjat de formigó inclinat, probablement sense aïllament tèrmic i disposa d´acabat de teules ceràmiques. Desguàs per un canaló ubicat al perímetre inferior del faldó que aparentment, canalitza les aigües cap a un baixant mixt.

Solera en contacte directe amb el terreny, probablement de formigó en massa. Disposa d’una capa d’acabat superior de rajola ceràmica esmaltada a tota la superfície.

Les instal·lacions

Generalment la instal·lació de climatització de l’edifici és individual, la majoria tenen radiadors elèctrics. L’escalfament d’ACS aigua calenta sanitària es realitza a la majoria de pis amb escalfadors acumuladors que escalfen l’aigua mitjançant una resistència elèctrica.

El sistema de subministrament delectricitat té els comptadors individuals a cada pis.

Demana pressupost per a la ITE a Sant Feliu de Llobregat:

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.