1. Si linforme de la ITE no és favorable vol dir que no tindré el Certificat dAptitud?

No, encara que l’informe sigui desfavorable, el Certificat d’Aptitud es pot obtenir amb condicions. L’informe de la ITE és el document que realitzem els arquitectes per identificar i classificar tots els tipus de sistemes de l’edifici (façanes, cobertes, terres, etc.) aquí podeu veure en què consisteix el informe ITE Aquest informe s’envia a la Generalitat i els seus tècnics el revisen per concedir el Certificat d’Aptitud.

Si a l’informe ITE apareix com a “desfavorable” això vol dir que s’han detectat patologies importants (enllaç a classificació de patologies) i tot i així els tècnics de la Generalitat podrien concedir el Certificat d’Aptitud amb deficiències importants (tindrà, però una validesa inferior: 6 anys fins a haver de renovar-ho).

En cas que s’hagin detectat deficiències greus o molt greus a la qualificació de gravetat de les deficiències i les mesures cautelars no hagin estat executades la Generalitat no concedirà el Certificat d’Aptitud

2. Si tinc alguna deficiència a l’edifici, estaré obligat a reparar-la? I si la comunitat no té diners per fer-ho?

No necessàriament. Mentre no suposi un risc per a les persones no cal reparar-la, si és aconsellable fer-ho. No obstant això, caldrà fer-ne una inspecció periòdica per comprovar que no ha empitjorat. Amb l’aparició del nou decret 67/2015 s’estableix que mentrestant no hi hagi risc per a les persones si hi ha qualificació de patologies com a greus se’n pot retardar la reparació. Algunes vegades caldrà prendre mesures de protecció provisionals perquè no hi hagi risc de despreniments o altres incidents que puguin causar danys a tercers.

Sí que s’obliga la comunitat a fer el Llibre de l’Edifici on s’inclogui un PRE Pla de Rehabilitació de l’Edifici on es reculli la planificació tant temporal com econòmica de les reparacions de l’edifici

3. Quan triga l’administració a concedir el certificat d’aptitud

El 2020 estava trigant, des del lliurament de la sol·licitud de l’informe entre 6 i 8 mesos.

4. Quines sancions puc tenir si no faig la ITE?

Si l’edifici té més de 45 anys i està dins de l’àmbit d’aplicació de la ITE no passar la ITE en el moment oportú pot comportar sancions que van de 9.000 euros a 90.000 euros. Tot i que de moment (any 2020) no coneixem cap cas que s’hagi obert un procés sancionador però sí que s’han rebut cartes notificant l’existència d’aquest codi sancionador.

5. Què és el llibre de ledifici?

El llibre de ledifici recull tota la informació rellevant sobre lestat i les característiques de ledifici. Llibre d’instrucció i ús de l’edifici i les instal·lacions, plànols de l’edifici, informes ITE i certificats d’aptitud, certificat energètic, PRE Pla de Rehabilitació de l’Edifici, etc.

6. Quina vigència té la ITE?

En realitat el que té vigència és el Certificat d’Aptitud de l’edifici que és el document oficial que emet la Generalitat. La vigència del Certificat d’Aptitud està condicionada al resultat de la qualificació de la qualificació ITE, si els defectes són més greus té menys vigència:

  • Apte sense deficiències: 10 anys
  • Apte amb deficiències lleus: 10 anys
  • Apte provisional (amb deficiències importants): 6 anys
  • Apte cautelarment (amb deficiències greus o molt greus) : 3 anys