Què és el certificat?

Després de la presentació del juntament amb la sol·licitud del certificat d’aptitud, l’administració vàlida l’informe emetent un certificat d’aptitud.

És el document que emet la Generalitat com a resposta positiva a l’informe tècnic de l’edifici. Aconseguir el Certificat d’Aptitud és l’objectiu del propietari de l’edifici, perquè vol dir que l’edifici està en més o menys bon estat.

El certificat d’aptitud acredita l’estat de conservació de l’edifici i qualifica l’aptitud funcional depenent de la qualificació  que s’ha fet a la ITE i seguint aquesta classificació :

  1. “apte” quan a l’informe ITE s’ha detectat que l’edifici no té deficiències.
  2. “apte” quan a l’informe ITE s’ha detectat que l’edifici només té deficiències lleus.
  3. “apte provisional” quan a l’informe ITE s’ha detectat que l’edifici té deficiències importants.
  4. “apte cautelarment” quan a l’informe ITE s’ha detectat que l’edifici té deficiències greus o molt greus, però que amb l’aplicació de les mesures cautelars s’han evitat situacions de risc. li>
  5. “resolució denegatòria d’aptitud” en cas que no s’hagin executat les mesures cautelars i hi hagi deficiències greus o molt greus. En aquest cas caldrà tornar a presentar una altra sol·licitud i un nou ITE que acrediti que shan executat les mesures cautelars o les obres de reparació.

El certificat d’aptitud atorgat determina que l’edifici és apte per ser usat com a habitatge, però passa una cosa curiosa al decret, a l’article 12 capítol 3 es puntualitza que en els casos de “apte provisional” amb deficiències importants o “apte cautelarment” amb deficiències greus etc la propietat estarà complint amb el deure conservació de l’edifici (fins que no realitzi les obres necessàries)

Qui atorga el certificat d’aptitud?

Normalment la Generalitat. Lògicament el decreto que regula la ITE és d’àmbit autonòmic i el organisme competent per a l’atorgació del certificat és la Generalitat mitjançant la Agència de l’Habitatge de Catalunya. Però el decret obre la possibilitat que aquesta competència sigui transferida a les administracions locals.

Quan hauré de renovar el certificat d’aptitud?

Això depèn de l’estat de conservació de l’edifici certificat al certificat d’aptitud:

  1. 10 anys en cas de certificat d’aptitud “apte”
  2. 10 anys en cas de certificat d’aptitud “apte” amb deficiències lleus
  3. 6 anys en cas de certificat d’aptitud “apte provisional” quan a l’informe ITE s’ha detectat que l’edifici té deficiències importants.
  4. 3 anys en cas de certificat d’aptitud “apte cautelarment” amb deficiències greus o molt greus (les mesures cautelars han estat executades)