2n imatge - passeig salzareda

Descripció general, objecte i intencions del projecte

Els nostres clients són propietaris d’un immoble ubicat al passeig Salzereda, de Santa Coloma de Gramenet, amb un accés estret i amb un esglaó que dificulta el pas dels veïns amb mobilitat reduïda o l’entrada i sortida d’objectes grans com a mobles o electrodomèstics. Per poder fer una ampliació de l’accés decideixen contactar amb nosaltres perquè valorem la possibilitat d’ampliar el buit de la porta que tenen a la façana principal.

L’entorn, antecedents

L’edifici va ser construït el 1966 i aquest s’insereix en una poma tancada amb un pati interior, compost dels diversos patis posteriors dels edificis de la poma. L’edifici té unes 4 plantes més àtic i està entre mitgeres.

L’estructura vertical de l’edifici es compon de murs de càrrega de maó massís d’obra de fàbrica ceràmica, entorn als 30 cm de gruix, combinats amb murs d’arriostrament igualment de 10 de gruix, als locals comercials (ubicats als baixos) els murs estan baixats amb bigues de fosa sobre pilastres dobra de fàbrica ceràmica. L’estructura horitzontal es compon de forjats voltats unidireccionals amb llums d’aproximadament 5 metres, les bigues són de formigó prefabricat i els revoltons de formigó alleugerit. Les crugies interiors tenen les bigues en perpendicular al carrer, les crugies exteriors tenen les bigues carregant en paral·lel al carrer i es fan servir les mitgeres com a mur de càrrega.

L’envoltant es compon per la façana principal d’una sola fulla amb un acabat de morter monocapa a les plantes pis i un acabat d’aplacat de pedra a la planta baixa, la mitgera en contacte directe amb els edificis adjacents, una coberta plana transitable amb un acabat de rajola ceràmica i una solera en contacte amb el terreny.

Descripció del projecte

Per aconseguir els objectius del client cal engrandir el buit de la façana (això comporta la construcció d’un estintolament de la paret de càrrega) i també cal anul·lar l’esglaó d’accés per construir una rampa accessible.

Convé esmentar que per aconseguir unes òptimes prestacions d’accessibilitat, com a mínim hauríem d’aconseguir un cercle per al gir de la cadira de rodes, a prop de la porta d’accés, amb un diàmetre mínim de 120cm. Això no serà possible ja que el passadís daccés del vestíbul té una amplada de 100 cm. Com que podem envair les finques veïnes, la nostra acció es limitarà a arribar a les millors prestacions d’accessibilitat possibles.

La rampa compleix amb la normativa daccessibilitat ja que es construeix amb un pendent el 10% (no té un desenvolupament de més de 3 m de llarg) i amb paviment antilliscant classe 2 (en tractar-se dun pla inclinat en un espai interior)

Planta del Projecte:

1r imatge - planejament actuacions

Secció del projecte:

 

3r imatge - imatges del projecte

Com que es tracta d’una intervenció que afecta l’estructura de l’edifici i que a més ocupava part de la via pública del passeig de Salzereda, es fa una petició de permís d’obres a l’ajuntament de Santa Coloma de Gramenet justificant el compliment de l’art 128 de les OME del Pla General Metropolità i fent un full d’assumpció de la direcció d’obra amb permanència, en compliment de l’art 129 de les OME del PGM.

El condicionant més important a lhora de fer una ampliació de buit és el descens de càrregues produït pel pes de tots els elements ubicats per sobre de la zona a ampliar. Cal tenir en compte el nombre de plantes, la tipologia constructiva, l’ús que se’ls dóna, etc.

En el nostre cas, en tractar-se d’un estintolament estructural de petites dimensions les càrregues modificades i la resistència dels elements de la paret era suficient per no haver de reforçar ni paret ni fonamentació.

Per conèixer més sobre els estintolaments i les maneres de treure una paret de càrrega podeu consultar el nostrecom treure una paret de càrrega

Atès que el buit que voleu ampliar (porta d’accés a l’edifici) s’ubica en un mur de tancament amb 5 pisos d’habitatges per sobre, cal un estudi exhaustiu dels elements que componen l’estructura de l’edifici i els acabats. Amb les dades recopilades es planteja un estudi estructural per tal de calcular les dimensions dels elements de l’estintolament a realitzar durant l’ampliació del buit.

Finalment es procedeix a la instal·lació d’un estintolament que permet l’ampliació de la zona de pas a l’accés a l’edifici passant d’un pas d’amplada de 75 centímetres a un nou pas d’1 metre.

Alçat detall de la zona de l’estintolament:

 

4t imatge - imatges del projecte