En l’elaboració d’un certificat energètic d’un edifici, un dels càlculs més molestos és el del patró d’ombres, encara que és molt senzill. Per calcular un patró d’ombres relativament complex (amb obstacles no ortogonals) el mètode habitual és fer una projecció cònica sobre un punt representatiu de la façana a estudiar.

El patró d’ombres és una projecció dels objectes remots que poden generar ombra a l’edifici sobre una projecció estereogràfica solar. D’aquesta manera compararem la trajectòria del sol a totes les èpoques de l’any i els objectes susceptibles de donar ombra al nostre edifici.

D’aquesta manera, el procediment més adequat és: En primer lloc, fer una representació axonomètrica (preferiblement amb algun programa CAD) dels objectes que volem estudiar, definint les arestes verticals i el punt representatiu. Aleshores comencem amb el primer pas del procés de mesurament: mesurem els angles en planta α (des de l’eix nord-sud) i en alçat  β (en el pla que es defineix pel triangle que formen el punt representatiu i l’aresta del volum que da ombra). Aquest procés el repetim tantes vegades com arestes hi hagi al volum que ens dóna ombra.

patron-sombras-model-1

Un cop hem mesurat tots els angles α i β els podem tabular a la taula que ens facilita el programa CE3X. Automàticament s’anirà dibuixant la projecció dels volums al diagrama de trajectòries solars. És un procés senzill: per a cada pla cal crear una línia a la taula.

També podem introduir al patró d’ombres (si és que volem ser més rigorosos) l’ombra exacta que projecta la nostra pròpia façana (al dibuix inferior són els dos grans rectangles que queden a esquerra i dreta), és a dir, definir exactament que 180º de cel són visibles pel pla de la nostra façana. Per exemple, en el nostre cas tenim una façana amb un azimuth -15º, està per tant orientada a Sud tal com es defineix al Codi Tècnic de l’Edificació ja que aquesta es troba dins dels -18º de desviació, per tant està façana tindrà una obertura a la volta celeste de 180º però no obstant desplaçats 15º respecte a una façana orientada a azimuth 0º.

patron-sombras-ce3x

El patró d’ombres a la certificació energètica es torna molt complicat quan hi ha volumetries complicades, no alineades, al voltant del nostre edifici. En aquest cas una opció possible és el modelatge a Ecotect i el càlcul de la projecció ortogonal a l’opció de càlcul de Sun Path Diagram. D’aquesta manera ens estalviarem la penosa feina del mesurament d’angles.

Modelem la volumetria al programa Ecotect i un cop tenim el diagrama representat només haurem d’agafar els angles α i β (els valors a l’eix “x” i eix “y” respectivament) i introduir-los al full de patró d’ombres del CE3X.
modelo-ecotect-2-1

ortographicprojection-1