La ventilació de doble flux no només és fonamental en l’eficiència energètica sinó que és molt important perquè a l’interior de les nostres llars respirem un aire de millor qualitat. Sense moho, amb una humitat adequada, etc .

Els tipus de sistemes de ventilació que coneixem sí que són útils per baixar els nivells de CO2 a l’interior de l’habitatge com vam veure en un altre article. Tanmateix, aquests sistemes convencionals no poden aportar fàcilment una depuració o filtratge de l’aire que s’hi introdueix. Per exemple: la ventilació genèrica, ja sigui una ventilació natural manual correcta (obrint periòdicament les finestres no serviria si hi hagués un entorn contaminat d’àcars o bacteris) o una ventilació híbrida on l’únic ventilador està situat al circuit d’extracció (tampoc serveix si estem en un entorn contaminat).

Únicament el sistema de ventilació de doble flux permet que l’aire d’admissió se centralitzi i pugui ser filtrat de manera senzilla en una unitat de filtratge.

KAITEK ARQUITECTURA

El filtratge, com veurem a continuació, és fonamental pels avantatges que aporta a l’hora de retenir agents patògens, al·lèrgens i altres partícules que poden ser nocives per a la salut de l’ésser humà.

Els tipus dels filtres

Els filtres es classifiquen segons la normativa ISO en funció de la mida de partícules que poden capturar. A continuació detallem les seves característiques (penseu que un cabell humà té la mida de 70 µm):

  • Filtre ISO coar-se. Captura Arena, borrissol, llavors, pèl fi, etc. Fins a un 100% de les partícules d’una mida < 10 µm
  • Filtre ISO ePM10. Captura pol·len, pols, pols agrícola, etc. Fins a un 90% de les partícules d’una mida < 10 µm
  • Filtre ISO ePM2,5. Captura bactèries, fongs i espores de floridura, pol·len, pols de tòner, etc. Fins a un 80% de les partícules d’una mida < 2.5 µm
  • Filtre ISO ePM1. Captura virus, bacteris, nanopartícules, sutge, sal marina, boirina d’oli, fums de la combustió, etc. Fins a un 75% de les partícules d’una mida < 1 µm
Normativa per a la classificació dels tipus de filtres

Els filtres EPA HEPA i ULPA es fan servir en laboratoris, aeronàutica i altres aplicacions molt específiques i amb alts requeriments, encara que no descartem que en algun moment comencin a utilitzar-se per a la ventilació d’habitatges.

Per contextualitzar les magnituds de filtrat amb el virus del COVID19, els aerosols són microgotes de < 5µm i aquests aerosols (a diferència de les gotes) poden transportar el virus lluny del focus i mantenir-lo en suspensió a l’ambient durant dies. Si mitjançant el sistema de ventilació, s’aconsegueix atrapar aquestes microgotes que transporten el virus a distàncies allunyades, probablement se’n podria desactivar l’eficàcia. Al estudi del CSIC diuen el següent:

En un lloc amb persones infectades per SARS-CoV-2, aquestes emetran gotes i aerosol que contenen virus en parlar, tossir, esternudar o simplement respirar. Les partícules més gruixudes (>5µm) tendeixen a dipositar-se amb més rapidesa. Les partícules més fines romanen en suspensió durant hores o dies. El SARS-CoV-2 pot romandre actiu mentre forma part d’aquestes partícules en suspensió en l’aire més de tres hores (van Doremalen et al., 2020). La concentració de virus en aire ambient varia depenent de la localització. En entorns oberts no s’han trobat estudis específics per a SARS-CoV-2. En entorns tancats amb elevada concentració de malalts, la concentració a l’aire pot ser elevada. Un estudi al Japó, basat en seguiment de contactes, ha conclòs que el contagi és 19 vegades més probable en espais interiors que exteriors (Nishiura et al., 2020). A diversos hospitals de Wuhan es va detectar la presència de SARS-CoV-2 en diferents espais en diferents rangs de mides de partícula en aire ambient durant l’episodi de COVID-19 al desembre de 2019 (Liu et al., 2020)

Les patologies que vénen de l’aire

La mida de les partícules

Les al·lèrgies

Les al·lèrgies afecten més d’un 10% dels nens a Catalunya. En la majoria dels casos són els àcars de la pols els que causen les malalties o sensibilitats més greus.

Malalties infeccioses causades per virus o bacteris

Els bacteris i els virus exteriors i els que es transmeten en interiors entre ocupants també podrien ser una de les causes de malalties greus.

A la imatge inferior, extreta d’un estudi científic publicat a CDC Centre per al Control i Prevenció de Malalties dels Estats Units, es concloïa que una sola persona n’havia infectat 10 en un espai tancat a causa del flux d’aire de l’aire condicionat. De manera que els fluxos daire interiors en un habitatge poden ser causants de transmissions de malalties.

Diagrama restaurant estudi

El càncer de pulmó

Com vam veure en un article anterior, a causa d’una presència abundant de radó a els habitatges en contacte amb el terreny, s’havia comprovat que hi havia augments significatius en els casos de càncer de pulmó.

També, si observem detingudament els gràfics estadístics que quantifiquen la distribució dels casos a la geografia espanyola, es pot observar que hi ha augments importants dels casos a les ciutats. Hi ha doncs una corel·lació entre el fum viciat (N02, CO2, etc.) dels carrers de les nostres ciutats i la malaltia. També es relaciona la contaminació amb altres tipus de càncer, no només de pulmó, tal com s’explica a aquest article. Aquestes partícules tenen una mida < 2.5 µm amb el que es dedueix quedarien atrapades amb un filtre ISO ePM1 o ISO ePM2,5.

La solució per a un aire sense agents patògens

S’està comprovant que els espais tancats, que generalment tenen una ventilació i un filtrat deficient tenen una probabilitat més alta de propiciar el contagi.

Hi ha nombrosos estudis que apunten en aquesta adreça: per exemple, el virus del COVID 19 pot romandre molt de temps en l’aire segons de la New England Journal of Medicine, en aquest article a CDC Centre per al Control i Prevenció de Malalties observa l’alta presència del virus a les habitacions on hi ha malalts.

A l’exemple anterior, atès que el virus provenia de l’interior del local, la solució per evitar el contagi de tots aquests comensals podria ser que el flux d’aire no tingués tanta força ni tant cabal. Que es creessin circuits curts fins al filtratge. Això s’hauria pogut solucionar amb molts punts d’impulsió i una renovació abundant que permetés el filtratge abundant i freqüent.

En cas que l’aire contaminat provingui de l’exterior és molt més senzill solucionar-lo (sempre que tinguem un sistema de filtratge) ja que sempre haurà de travessar el filtre que contindrà els seus patògens.

Filtres d’aire ISO ePM1 65%